Author Archives: Dariusz Maciejewski

Przerwa w dostępie do EBOK .

Informujemy, że z powodu konserwacji urządzeń dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta   (EBOK)  przez kilka dni będzie niemożliwy. Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest 24.01.2020 r. Za utrudnienia przepraszamy. 2020-01-16

Informacja dotycząca taryfy dla ciepła.

„PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, stosownie do zapisów umowy dostawy ciepła, informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. decyzją Nr OŁO.4210.29.2019.JB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Nowa taryfa wraz z decyzją została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 293 z dnia 20 listopada 2019 r. https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3784,Taryfy-opublikowane-w-2019-r.html W związku z powyższym, informujemy, że od dnia 6 grudnia 2019 r. zostają wprowadzone do rozliczeń z odbiorcami nowe ceny i stawki opłat. Jednocześnie, w związku ze zmianą taryfy, odczyty ciepła za miesiąc listopad 2019 r. oraz okres 1–5 grudnia 2019 r. odbędą się w dniu 5 grudnia 2019 r.: Stosowne pisma, w dniu dzisiejszym zostały wysłane pocztą. 2019-11-21

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Inspektor/Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska:
 • Przygotowywanie i rozstrzyganie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przygotowywanych postępowań przetargowych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa;
 • Aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczących zamówień publicznych;
 • Prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi;
 • Wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zleconych przez przełożonych.
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Samodzielność w działaniu;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur przetargowych i przepisów branżowych.
Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność planowania i analitycznego myślenia;
 • Doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością, inicjatywność;
 • Odpowiedzialność, rzetelność i sumienność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, życzliwość;
 • Otwartość na nowe pomysły i gotowość do podejmowania wyzwań.
Oferujemy:
 • Interesującą pracę;
 • Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia;
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego do dnia 31.10.2019 r. na adres mailowy:  k.kowalczyk@pgkimal.pl  albo składanie/przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. kontaktowy:  42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2019-09-27

„PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Technicznych w Wydziale Gospodarki Cieplnej.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska:
 • Rozliczanie pobranego ciepła przez użytkowników;
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów;
 • Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji i remontów;
 • Monitorowanie przepisów oraz technologii z zakresu energetyki;
 • Prace biurowe;
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne;
 • Ogólna wiedza dotycząca energetyki, preferowana w obszarze ciepłownictwa;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Komunikatywność, kreatywność, sumienność i dobra organizacja pracy;
Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę;
 • Dużą samodzielność w działaniu, możliwość samorealizacji;
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego do dnia 31.10.2019 r. na adres mailowy:  k.kowalczyk@pgkimal.pl  albo składanie/przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. kontaktowy:  42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 2019-09-23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego.

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 64,34 m (na prowadzenie działalności o charakterze nieuciążliwym)  znajdującego się przy Pl. Kościuszki 21 w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 20,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT. Przetarg odbędzie się 01.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki „PGKiM” Sp. z o. o. (sala konferencyjna, I piętro). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości: 3 165,53 zł w kasie Spółki do godz. 11:30 w dniu przetargu. Przedmiotowy budynek jest objęty programem „Termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w którym przewiduje się  m.in. zmianę sposobu ogrzewania lokali na niskoemisyjne (montaż instalacji centralnego ogrzewania zasilanego pompami ciepła wraz z instalacją doprowadzającą ciepłą wodę użytkową).   Zastrzegamy sobie prawo wynajmu lokalu w stanie w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.   Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: 42 712 – 12 – 37, wew. 49. 2019-09-16

Informacja o awarii sieci ciepłowniczej.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku awarii sieci ciepłowniczej nastąpiła przerwa w dostawie ciepłej wody dla następujących obiektów: osiedle Sikorskiego, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Miejska Pływalnia, Miejskie Przedszkole nr 1, Przedszkole przy ul. Północnej, SP ZOZ przy ul. Pabianickiej, Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Południowej, Blok przy ul. Machulskiego, „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Przewidywany czas naprawy awarii do godziny 10°° dnia 5 września 2019 r. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2019-09-04

Awaria wentylacji w oczyszczalni ścieków usunięta.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że awaria wentylacji w instalacji dezodoryzacji dla reaktorów ATSO i zbiornika wielofunkcyjnego w oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, o której poinformowaliśmy dnia 29.07.2019 roku, została usunięta w dniu 01.08.2019 roku o godzinie 1530.   2019-08-02

Informacja o awarii w oczyszczalni ścieków.

"PGKiM" Sp. z o.o. informuje, że w dniu  28.07.2019 r. w godzinach popołudniowych nastąpiła awaria wentylacji w instalacji dezodoryzacji dla reaktorów ATSO i zbiornika wielofunkcyjnego. Z uwagi na powyższe w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj występuje uciążliwość odorowa. Po analizie przyczyn awaria zostanie on usunięta w możliwie najkrótszym czasie, a o jej usunięciu poinformujemy oddzielną informacją. Za uciążliwości przepraszamy.   2019-07-29

Apel o racjonalne korzystanie z wody.

Ze względu na utrzymujące się wysokie temperatury oraz niekorzystne prognozy pogody na najbliższe dni, "PGKiM" Sp. z o.o.  apeluje do mieszkańców Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki o racjonalne korzystanie z wody przeznaczonej do celów spożywczych i nie używanie jej w godzinach od 18  do 22 do celów innych, tj. napełniania basenów , podlewania roślin i ogrodów, itp. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci , co umożliwi mieszkańcom swobodny dostęp do wody wykorzystywanej na cele bytowe.

2019-06-12