Aktualności

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją wodociągu przy ul. Romanowskiej, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 09:00 do 15:00 w dniu 24.06.2021 r..   Dotyczy: rejonu ul. Romanowskiej wraz z ulicami przyległymi.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-06-23

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami inwestycyjnymi w Brużyczce Małej, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 09:00 do 14:00 w dniu 24.06.2021 r..   Dotyczy: rejonu Brużyczki Małej.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-06-23

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią przy ul. Wolności, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 10:00 do 12:00 w dniu 17.06.2021 r..   Dotyczy: rejonu ul. Wolności wraz ulicami przyległymi.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-06-16

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągu przy ul. 1 Maja, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 8:30 do 14:00 w dniu 14.06.2021 r..   Dotyczy: rejonu ul. 1 Maja od ul. Ogrodowej do ul. Wierzbińskiej.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-06-14

Brak wody!

Wydział Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 14.06.2021r. w godzinach 9.00-12.00 wstrzymana zostanie dostawa wody w obr. Rąbień, ul. Liściasta, ul. Mokra oraz ul. Konstantynowska (od ul. Wycieczkowej do ul. Ziemiańskiej). Ponadto w tym okresie, na pozostałym obszarze Rąbienia i Antoniewa, będzie znacznie obniżone ciśnienie wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu na Targowisku.

„PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod wiatą o pow. 10,50 m2 (na prowadzenie działalności zgodnej z regulaminem targowiska), znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 32/34  w Aleksandrowie Łódzkim. Stawka wywoławcza wynosi 20,00 zł netto stawka przebicia 1.00 zł. netto. Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2021 r., o godz. 1200 w siedzibie Spółki. Ze względu na panującą pandemię COVID–19 oraz związaną z nią konieczność zapewnienia stosownych warunków sanitarnych, przetarg odbędzie się bez fizycznego udziału przystępujących.   W związku z powyższym, aby przystąpić od przetargu należy: - wpłacić wadium w wysokości 516,60 zł na konto Spółki (BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005). W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko wpłacającego, bądź nazwę firmy oraz cel, w jakim został wykonany przelew, tj. „Wpłata wadium dla potrzeb przetargu na dzierżawę terenu przy ul. Wojska Polskiego 32/34”. - umieścić w skrzynce pocztowej, znajdującej się przed budynkiem Spółki zapieczętowaną kopertę, w której zostanie umieszczone pismo informujące: o proponowanej stawce netto za 1 m2, potwierdzeniu dokonania wpłaty wadium, numerze konta bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu, jego odwołania lub niespełnienia warunków koniecznych do przystąpienia oraz numer telefonu przystępującego do przetargu. - wpłaty wadium oraz przekazania zapieczętowanie koperty należy dokonać do godziny 1300 w dniu 24.06.2021 r.   Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany telefonicznie o jego wyniku w dniu 29.06.2021 r., do godziny 1200 oraz zaproszony do siedziby Spółki w celu ustalenia wszelkich formalności.   Zastrzegamy sobie prawo wydzierżawienia terenu w stanie, w jakim się znajduje oraz unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny. Informacje tel. 42 712-12-37 wew.35 lub 48. 2021-06-07

“PGKiM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: Mistrz w Wydziale Gospodarki Cieplnej.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki. Opis stanowiska:
 • Nadzór nad eksploatacją urządzeń mechanicznych i elektrycznych w Wydziale Gospodarki Cieplnej, a w szczególności sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, placu węglowego, podajników taśmowych;
 • Organizacja pracy przy obsłudze, konserwacji oraz naprawach urządzeń i instalacji w Wydziale Gospodarki Cieplnej;
 • Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy podległych pracowników.
Wymagania:
 • Wykształcenie techniczne;
 • Wskazane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
 • Aktualne uprawnienia energetyczne gr. 1 (również dla instalacji powyżej 1 KV) i gr. 2 - możliwość doszkolenia;
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • Podstawowa znajomość działania urządzeń WGC;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • umiejętność podstawowej obsługi komputera w zakresie systemu Windows oraz pakietu Office;
 • Samodzielność i komunikatywność.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Świadczenia z ZFŚS.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego do dnia 02.07.2021 r. na adres mailowy:  k.kowalczyk@pgkimal.pl  albo składanie/przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Tel. kontaktowy:  42 712 49 25 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych , z którym można się skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl, tel. 42 652-35-01 w. 71, pokój 37 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. a) w celu przeprowadzenia rekrutacji w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz do przyszłych, innych rekrutacji prowadzonych przez "PGKiM"Sp. z o. o. , jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę w treści aplikacji.
 2. b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „PGKiM” Sp z o. o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
Pani/Pana dane będą przekazywane:
 1. a) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 2. b) operatorom pocztowym i kurierom,
 3. c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do    wykonywania umowy,
 4. d) firmom wykonującym usługi dla „PGKiM” sp. z o. o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji lub przez rok od daty  złożenia aplikacji jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę wykorzystania danych do innych rekrutacji.  Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM” Sp. z o.o. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą udostępniane do krajów poza obszarem EOG. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „PGKiM” Sp. z o. o. w celu realizacji procesu rekrutacji z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „PGKiM” Sp. z o. o. jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 2021-06-02

“PGKIM” Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: ELEKTROMECHANIK w Wydziale Gospodarki Cieplnej.

Miejsce pracy: Aleksandrów Łódzki.

Opis stanowiska:

 • Eksploatacja urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterowania i automatyki;
 • Obsługa, konserwacja oraz naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV;
 • Eksploatacja rozdzielni elektrycznych 230 V oraz 15 kV.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe elektryczne;
 • Aktualne uprawnienia energetyczne SEP 1 kV-15kV  gr. 1 i gr. 2 - możliwość doszkolenia;
 • Wskazane doświadczenie w obsłudze aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • Wiedza z zakresu elektrotechniki i automatyki przemysłowej;
 • Podstawowa znajomość działania urządzeń sterowania i automatyki;
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • Samodzielność i komunikatywność.
 • Gotowość do pracy 3 - zmianowej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szkolenia zawodowe;
 • Świadczenia z ZFŚŚ..

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego do dnia 02.07.2021 r. na adres  mailowy:  k.kowalczyk@pgkimal.pl  albo składanie/przesyłanie aplikacji na adres spółki: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Tel. kontaktowy:  42 712 49 25

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Informujemy, że Administratorem danych jest "PGKiM" Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych , z którym można się skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl, tel. 42 652-35-01 w. 71, pokój 37 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:                                                                       

 1. a) w celu przeprowadzenia rekrutacji w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz do przyszłych, innych rekrutacji prowadzonych przez "PGKiM"Sp. z o. o. , jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę w treści aplikacji.
 2. b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „PGKiM” Sp z o. o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

Pani/Pana dane będą przekazywane:

 1. a) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 2. b) operatorom pocztowym i kurierom,
 3. c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do    wykonywania umowy,
 4. d) firmom wykonującym usługi dla „PGKiM” sp. z o. o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji lub przez rok od daty  złożenia aplikacji jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę wykorzystania danych do innych rekrutacji.  Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM” Sp. z o.o.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą udostępniane do krajów poza obszarem EOG.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez „PGKiM” Sp. z o. o. w celu realizacji procesu rekrutacji z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „PGKiM” Sp. z o. o. jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

2021-06-02

 

Brak wody.

„PGKiM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi na wodociągu w m. Izabelin, nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 9:00 do 14:00 w dniu 1.06.2021 r..   Dotyczy: rejonu m. Izabelin i Budy Wolskie.   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 2021-05-31

Informacja dotycząca jakości wody w Brużyczce Małej.

Informujemy, iż wyniki badań pobranej wody z rejonu stadniny koni w Brużyczce Małej spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zbadanej wodzie nie stwierdzono: Escherichia coli (E. coli), Bakterii grupy coli, Enterokoków, a ogólna liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C wynosi 0 jtk. 

Woda jest zdatna do spożycia.

2021-05-29