Deklaracja dostępności.

“PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pgkimal.pl .

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-07-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://pgkimal.pl spełnia wymagania dostępności. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • E-mail: r.adamski@pgkimal.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres: “PGKiM” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 • E-mail: r.adamski@pgkimal.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. 1 Maja 28/30 oznaczone literami A, B i C.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku brak jest windy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Spółki.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.