801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Deklaracja dostępności

„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pgkimal.pl .

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-07-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://pgkimal.pl spełnia wymagania dostępności. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Informacje w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Dostęp do „PGKiM” Sp. z o.o. jest możliwy jest poprzez:

 • napisanie pisma na adres: „PGKiM” Sp.z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 • kontakt elektroniczny na e-mail: dostepnosc@pgkimal.pl lub przez elektroniczną skrzyknę podawczą ePUAP
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej (sprawnej komunikacyjnie) na numer telefonu: 42 712-83-84
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie „PGKiM” Sp. z o.o. w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 15.00.
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) dostępny pod adresem: EBOK gdzie można sprawdzić stan faktury, stan konta klienta, dokonać płatności przez jedną z kilku opcji płatności dostępnych w serwisie.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych mogą Państwo bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich. „PGKiM” Sp. z o.o. wdraża plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom za szczególnymi potrzebami, który jest dostępny pod linkiem: Plan działania na rzecz poprawy dostępności

Status pod względem zgodności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany kontrastu
 • zmiana rozmiaru czcionki
 • tryb tekstowy
 • możliwość wyszukiwania
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
Treści niedostępne:
 • strona nie posiada formularza kontaktowego
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
Treści wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności:
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.
 • archiwalne dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, nie są dostępne cyfrowo, pliki udostępnione na stronie Internetowej bez dostępu cyfrowego zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Adamski, adres e-mail: dostępnosc@pgkimal.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 712-83-84 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba i Biuro Obsługi Klienta „PGKiM” sp. z o.o.

Siedziba i Biuro Obsługi Klienta zajmują łącznie sześć budynków biurowych. Budynki biurowe nr 1, 2, 3, 4 posiadają jedno wspólne wejście oznaczone litera „A”. Do budynku nr 5 prowadzi wejście oznaczone literą „C”, natomiast do pomieszczeń biurowych w budynku nr 6, I piętro prowadzi wejście „B” wraz z klatką schodową.

Otoczenie budynku, miejsca parkingowe

Przy budynku nr 1, od strony ulicy 1 Maja znajduje się jedno miejsce postojowe dla osoby z niepełnosprawnością. Wymiary stanowiska wynoszą 3,10 m na 6,0 m. Oprócz tego znajdują się 2 miejsca postojowe. Brak miejsca postojowego dla rodzin z dziećmi. Nawierzchnia parkingowa wykonana z kostki brukowej. Brak zapewnionych wizualnych, słuchowych i dotykowych form prowadzenia. Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej oznakowane oznaczeniem poziomym.

Wejścia do budynku

Do budynków prowadzą trzy wejścia odpowiednio oznakowane:

Wejście nr „A” jest wejściem jednoskrzydłowym, z samozamykaczem. Wejście może stanowić problem dla osoby z niepełnosprawnością. Brak domofonu, wejście pozbawione jest progu. Szerokość skrzydła 87 cm, szerokość w świetle ościeżnicy 82 cm.

Wejście nr „B” jest wejściem jednoskrzydłowym, z samozamykaczem. Wejście może stanowić problem dla osoby z niepełnosprawnością. Brak domofonu, wejście posiada niewysoki próg. Szerokość skrzydła 110 cm, szerokość w świetle ościeżnicy 104 cm.

Wejście nr „C” jest wejściem dwuskrzydłowym, z samozamykaczem. Wejście może stanowić problem dla osoby z niepełnosprawnością. Brak domofonu, posiada niewysoki próg. Szerokość skrzydeł 135 cm, szerokość w świetle ościeżnicy 125 cm.

Klatka schodowa

Klatka schodowa stanowi wejście do pomieszczeń biurowych w budynku nr 6, na pierwszym piętrze.

Powierzchnia schodów jest częściowo antypoślizgowa, stopnie schodów wykończone są płytkami z ryflowaniem. Schody posiadają poręcze, szerokość schodów w świetle pomiędzy poręczą a ścianą112 cm, szerokość spocznika 115 cm. Oświetlenie schodów naturalne (okno). Brak kontrastowych oznaczeń schodów .

Winda

Budynki biurowe nie posiadają windy. Brak jest możliwości konstrukcyjnych do zainstalowania windy lub schodołazu.

Pomieszczenia budynku łącznie z toaletami

W budynku jest brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a, brak wypukłych piktogramów. Drzwi oznaczone są w formie pisemnej- nr pokoju, nazwa wydziału, imię i nazwisko pracowników oraz pełnione stanowiska. Drzwi pozbawione są progów. Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 91 cm. Jest to szerokość zarówno drzwi do pomieszczeń biurowych, jak i do sanitariatów. Brak jest przestrzeni manewrowej dla wózków inwalidzkich w sanitariatach, oraz brak swobodnego dostępu do sanitariatów. Brak możliwości podjazdu wózkiem inwalidzkim pod umywalkę na odległość minimum 30 cm. Wyłączniki świateł znajdują się na wysokości około 150 cm -dotyczy to wszystkich pomieszczeń.

Ciągi komunikacyjne pomiędzy budynkami nr 2, nr 3, nr 4 znajdują się na różnych poziomach, co spowodowało konieczność utworzenia cztero-lub dwustopniowych schodów. Brak kontrastu pomiędzy podłogami, ścianami a drzwiami.

Informacja i nawigacja

W budynkach biurowych znajdują się trzy punkty przyjęcia klientów. Brak jest systemów informacji dotykowej i oznaczeń fakturowych na posadzkach. Brak tablic wizytowych w alfabecie Braille’a, piktogramów informacyjnych. W budynkach brak jest alternatywnych systemów ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Bezpieczeństwo i ewakuacja

W trakcie alarmu używany jest głosowy system ostrzegania. Nie zastosowano oznaczeń dróg ewakuacyjnych w alfabecie Braille’a, ani tez piktogramami wypukłymi. Przeszkody architektoniczne w postaci krótkich schodków są do zauważenia przy pomocy laski dla niewidomych. Drogi ewakuacyjne są wolne od zbędnych przeszkód, brak kontrastu pomiędzy płaszczyznami poziomymi a pionowymi i drzwiami. Gaśnice są oznakowane zgodnie z przepisami ppoż.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej

Warunkiem wejścia na teren spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia na teren kompleksu biurowego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Mając na uwadze potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, pracownicy „PGKiM” Sp. z o.o. chętnie Państwu pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie Spółki.