Wydział Wodociągów i Kanalizacji

kanał

I. Ogólny zakres działalności wydziału

Do podstawowych zadań Wydziału Wod-Kan należy:

 • wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody dla mieszkańców instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • montaż i dbałość o sprawność wodomierzy głównych,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia i kontrola prawidłowości realizacji robót,
 • spełnianie wymogów pozwoleń wodno-prawnych,
 • zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków, które podlegają dalszej obróbce-oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków.

 

II. Dane liczbowe i statystyczne

 • Ilość odbiorców: 8598.
 • Długość sieci wodociągowej: 264,1 km.
 • Długość sieci kanalizacyjnej: 86,5 km.
 • Ilość sprzedawanej wody: 1 704 232 m3/rok.

Parametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć:

pdfParametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć 03-2020.pdf

Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki badań wody z monitoringu przeglądowego wykonanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

pdf17_02_2020_Sprawozdanie z badań wody.pdf

pdf22_06_2020_ Wyniki badań monitoring przeglądowy Aleksandrów Łódzki.pdf

pdf10_02_2020_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Bełdów.pdf

pdf10_02_2020_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Prawęcice.pdf

pdf10_02_2020_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Sobień.pdf

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego.Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.):

pdfAleksandrów Łódzki_12_05_2020

pdfBełdów_21_09_2020

pdfPrawęcice_21_09_2020

pdfSobień_21_09_2020

Wyniki analiz prób wody pobranych w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu:

Aleksandrów Łódzki

Bełdów

Prawęcice

Sobień

 

III. Obowiązki wydziału względem odbiorcy usług

Wydział Wod-Kan. zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o “zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” i “Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/341/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku oraz zawartymi umowami zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i należytej jakości oraz do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

 

IV. Dni i godziny pracy oraz pełnionych dyżurów

Wydział Wod – Kan pracuje w dniach:

 • poniedziałki., środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00
 • we wtorki w godzinach 7.00 – 17.00

Kierownik Wod – Kan przyjmuje interesantów w dniach

 • wtorki w godzinach 14.00 – 17.00
 • czwartki w godzinach 13.00 – 15.00

Przekazanie wskazania wodomierza

Odbiorcom, których nie zastano w dniu odczytu wodomierza wysyłamy fakturę szacunkową. Wyliczana jest ona na podstawie zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Może się zdarzyć, że przyjęta szacunkowo ilość wody jest inna niż faktyczne zużycie wody. Aby następne naliczenie odzwierciedlało rzeczywisty pobór wody, Odbiorcy nasi mogą podać aktualny odczyt wodomierza (podając imię nazwisko, adres, stan i numer wodomierza)

 • telefonicznie:
  Dział rozliczeń (42) 712-17-47,
  Dział techniczny Wod-Kan (42) 712-49-22,
  Warunki techniczne przyłączenia do sieci (42) 712-49-20.
 • pocztą elektroniczną:wodkan@pgkimal.pl.

 

V. Ceny usług:

Opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące od dnia 21.07.2019 r do dnia 20.07.2020 r:

  Woda    3,41 zł/m +  8% VAT
  Ścieki domowe    4,25 zł/m +  8% VAT
  Ścieki przemysłowe    6,20 zł/m +  8% VAT
  Opłata abonamentowa    4,10 zł/m-c +  8% VAT

Opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące od dnia 21.07.2020 r:

  Woda    3,51 zł/m +  8% VAT
  Ścieki domowe    4,35 zł/m +  8% VAT
  Ścieki przemysłowe    6,33 zł/m +  8% VAT
  Opłata abonamentowa    4,10 zł/m-c +  8% VAT

Maksymalne ceny usług realizowanych przez Wydział Wod-Kan., nie wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, wykonywanych na życzenie klienta lub w wyniku likwidacji awarii, uszkodzenia wynikłego z winy odbiorcy wody, dostawcy ścieków obowiązujące od dnia 09.01.2019 r:

  Wstrzymanie dostaw wody    208,93 zł +  podatek VAT
  Ponowne przyłączenie wody po odcięciu OZ    222,32 zł  +  podatek VAT
  Usługa budowlana PKD 71.12.Z    555,28  zł +  podatek VAT

Oraz wysokości opłat ryczałtowych za następujące usługi dodatkowe:

  Usługa wypompowywania wody ze studzienki wodomierzowej      16,80 zł  +  podatek VAT
  Cena za wodomierz: do Ø 20    238,00 zł  +  podatek VAT
  Cena za wodomierz do Ø 20 typu JS      64,00 zł  +  podatek VAT
  Wymiana uszkodzonego wodomierza      58,65 zł  +  podatek VAT
  Ponowne plombowanie      28,56 zł  +  podatek VAT
  Pomiar wydajności hydrantu    115,93 zł  +  podatek VAT

 

BUDUJESZ DOM, KUPIŁEŚ DZIAŁKĘ SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG!

Oferujemy prace z zakresu czyszczenia kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, montażu wodomierzy w budynkach.

 

Dokumenty do pobrania:

pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ogrodowa.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowa.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wspólnota PGKiM.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wspólnota.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę dla firm.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę wspólnota.pdf
pdfUmowa o zaopatrzenie w wodę wspólnota PGKiM.pdf
pdfUmowa na odprowadzanie ścieków.pdf
pdfUmowa na odprowadzanie ścieków dla firm.pdf
pdfWniosek o wydanie warunków technicznych.pdf
pdfOswiadczenie_wspolmalzonka_do_zawarcia_umowy.pdf
pdfPelnomocnictwo_wspolwlasciciela_do_zawarcia_umowy.pdf
pdfRegulamin_dostarczania_wody.pdf
pdfPodanie_o_podlicznik_ogrodowy.pdf
pdfZgłoszenie_rozpoczęcia_budowy.pdf
docWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i⁄lub odprowadzanie ścieków.pdf
docWyciąg z dowodu osobistego.pdf
docWyciąg z dokumentu własności.pdf

 

Ankieta zadowolenia:

  Jak oceniacie Państwo współpracę z firmą „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim?

  Jak oceniacie Państwo jakość obsługi klienta?

  Jak oceniacie Państwo dostęp do informacji na temat oferowanych przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. usług ?

  Czy wystawiane przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. dokumenty (umowy, faktury,karty opłat, itp.) są dla Państwa przejrzyste i zrozumiałe?

  Czy woda z naszego wodociągu spełnia Państwa oczekiwania?

  Czy jest odpowiedni sposób dokonywania odczytów zużycia wody?

  Uwagi: