801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

I. Ogólny zakres działalności wydziału

Do podstawowych zadań Wydziału Wod-Kan należy:
 • wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody dla mieszkańców instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • montaż i dbałość o sprawność wodomierzy głównych,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia i kontrola prawidłowości realizacji robót,
 • spełnianie wymogów pozwoleń wodno-prawnych,
 • zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków, które podlegają dalszej obróbce-oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków.

II. Dane liczbowe i statystyczne

 • Ilość odbiorców: 8598.
 • Długość sieci wodociągowej: 264,1 km.
 • Długość sieci kanalizacyjnej: 86,5 km.
 • Ilość sprzedawanej wody: 1 704 232 m3/rok.
Parametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć:
pdfParametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć-2023
Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki badań wody z monitoringu przeglądowego wykonanego przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.

pdf16_11_2023_ Wyniki badań monitoring przeglądowy Aleksandrów Łódzki.pdf

pdf22_02_2024_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Bełdów.pdf

pdf22_02_2024_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Prawęcice.pdf

pdf22_02_2024_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Sobień.pdf

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego.Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.):

pdfAleksandrów Łódzki_13_02_2024

pdfBełdów_16_04_2024

pdfPrawęcice_16_04_2024

pdfSobień_16_04_2024


Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Bełdów, Prawęcice, Sobień.

pdfRozporządzenie nr 21_2023 Wojewody Łódzkiego.

pdfRozporządzenie nr 32_2023 Wojewody Łódzkiego.

pdfRozporządzenie nr 33_2023 Wojewody Łódzkiego.

III. Obowiązki wydziału względem odbiorcy usług

Wydział Wod-Kan. zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o „zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” i „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/341/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku oraz zawartymi umowami zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i należytej jakości oraz do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.s

IV. Dni i godziny pracy oraz pełnionych dyżurów

Wydział Wod – Kan pracuje w dniach:
 • poniedziałek –  piątek w godzinach 7.00 – 15.00
Kierownik Wod – Kan przyjmuje interesantów w dniach
 • wtorek w godzinach 12.00 – 15.00
 • czwartek w godzinach 12.00 – 15.00

Przekazanie wskazania wodomierza

Odbiorcom, których nie zastano w dniu odczytu wodomierza wysyłamy fakturę szacunkową. Wyliczana jest ona na podstawie zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Może się zdarzyć, że przyjęta szacunkowo ilość wody jest inna niż faktyczne zużycie wody. Aby następne naliczenie odzwierciedlało rzeczywisty pobór wody, Odbiorcy nasi mogą podać aktualny odczyt wodomierza (podając imię nazwisko, adres, stan i numer wodomierza)
 • telefonicznie: Dział rozliczeń (42) 712-17-47, Dział techniczny Wod-Kan (42) 712-49-22, Warunki techniczne przyłączenia do sieci (42) 712-49-20.
 • pocztą elektroniczną: wodkan@pgkimal.pl.

V. Ceny usług:

Zgodnie z przepisami art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028) nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej publikowania, tj. z dniem 6 sierpnia 2021r.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. z późniejszymi zmianami z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia taryfy wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: „stawka opłaty abonamentowej – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek wymieniony w pkt 1”

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę od 6 sierpnia 2021 r.:

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków od 6 sierpnia 2021 r.: Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Ceny usług realizowanych przez Wydział Wod-Kan., nie wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, wykonywanych na życzenie klienta lub w wyniku likwidacji awarii, uszkodzenia wynikłego z winy odbiorcy wody, dostawcy ścieków obowiązujące od dnia 01.09.2023 r.
Wstrzymanie dostaw wody383,22 zł + podatek VAT
Ponowne przyłączenie wody po odcięciu OZ611,70 zł + podatek VAT
Odstąpienie od procedury odcięcia wody w terenie849,00 zł + podatek VAT
Nadzór nad budową przyłącza (pierwszy odbiór)956,75 zł + podatek VAT
Ekspertyza wodomierza347,22 zł + podatek VAT
Uzgodnienia Projektów w zakresie infrastruktury wod-kan (branżowe i pozostałe)160,00 zł. + podatek VAT
Wydanie duplikatu dokumentu (np. warunki techniczne, protokół odbioru i umowa).24,00 zł. + podatek VAT
Oraz zatwierdzone wysokości opłat ryczałtowych za następujące usługi dodatkowe:
Usługa wypompowywania wody ze studzienki wodomierzowej36,40 zł + podatek VAT
Cena za wodomierz radiowy do Ø 20 mm355,50 zł + podatek VAT
Cena za wodomierz radiowy powyżej 20 mm do 32 mm615,00 zł. + podatek VAT
Cena za wodomierz do Ø 20 typu JS135,00 zł + podatek VAT
Wymiana uszkodzonego wodomierza267,22 zł + podatek VAT
Ponowne plombowanie81,81 zł + podatek VAT
Plombowanie wodomierza ogródkowego119,37 zł + podatek VAT
Pomiar wydajności hydrantu371,22 zł + podatek VAT
Włączenie w sieć do 250 mm TWS (PCV i PE) z opróżnieniem i ponownym napełnieniem sieci i płukaniem *1479,40 zł + podatek VAT
Włączenie w sieć powyżej 250 mm TWS (PCV i PE) z opróżnieniem i ponownym napełnieniem sieci i płukaniem *2967,20 zł + podatek VAT
Włączenie w sieć do 250 mm TWS (PCV i PE) pod ciśnieniem *900,40 zł + podatek VAT
Włączenie w sieć powyżej 250 mm TWS (PCV i PE) pod ciśnieniem *1324,15 zł + podatek VAT
Udrożnienie kanalizacji samochodem specjalistycznym SK41402,00 zł + podatek VAT/mtg
* Inne materiały kalkulowane indywidualnie

Ankieta zadowolenia

  * - pole wymagane