Wydział Wodociągów i Kanalizacji

kanał

I. Ogólny zakres działalności wydziału

Do podstawowych zadań Wydziału Wod-Kan należy:

 • wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody dla mieszkańców instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej,
 • prowadzenie bieżącej konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • montaż i dbałość o sprawność wodomierzy głównych,
 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia i kontrola prawidłowości realizacji robót,
 • spełnianie wymogów pozwoleń wodno-prawnych,
 • zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków, które podlegają dalszej obróbce-oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków.

II. Dane liczbowe i statystyczne

 • Ilość odbiorców: 8598.
 • Długość sieci wodociągowej: 264,1 km.
 • Długość sieci kanalizacyjnej: 86,5 km.
 • Ilość sprzedawanej wody: 1 704 232 m3/rok.

Parametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć:

pdfParametry fizykochemiczne wody z poszczególnych ujęć 05-2021.pdf

Woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki badań wody z monitoringu przeglądowego wykonanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

pdf06_12_2021_Sprawozdanie z badań wody.pdf

pdf20_04_2021_ Wyniki badań monitoring przeglądowy Aleksandrów Łódzki.pdf

pdf14_04_2021_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Bełdów.pdf

pdf14_04_2021_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Prawęcice.pdf

pdf14_04_2021_Wyniki badań monitoring przeglądowy-SUW-Sobień.pdf

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego.Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.):

pdfAleksandrów Łódzki_06_12_2021

pdfBełdów_04_10_2021

pdfPrawęcice_14_04_2021

pdfSobień_04_10_2021

Wyniki analiz prób wody pobranych w trakcie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu:

Aleksandrów Łódzki

Bełdów

Prawęcice

Sobień

III. Obowiązki wydziału względem odbiorcy usług

Wydział Wod-Kan. zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o “zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” i “Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/341/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku oraz zawartymi umowami zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i należytej jakości oraz do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

IV. Dni i godziny pracy oraz pełnionych dyżurów

Wydział Wod – Kan pracuje w dniach:

 • poniedziałki., środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00
 • we wtorki w godzinach 7.00 – 17.00

Kierownik Wod – Kan przyjmuje interesantów w dniach

 • wtorki w godzinach 14.00 – 17.00
 • czwartki w godzinach 13.00 – 15.00

Przekazanie wskazania wodomierza

Odbiorcom, których nie zastano w dniu odczytu wodomierza wysyłamy fakturę szacunkową. Wyliczana jest ona na podstawie zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Może się zdarzyć, że przyjęta szacunkowo ilość wody jest inna niż faktyczne zużycie wody. Aby następne naliczenie odzwierciedlało rzeczywisty pobór wody, Odbiorcy nasi mogą podać aktualny odczyt wodomierza (podając imię nazwisko, adres, stan i numer wodomierza)

 • telefonicznie:
  Dział rozliczeń (42) 712-17-47,
  Dział techniczny Wod-Kan (42) 712-49-22,
  Warunki techniczne przyłączenia do sieci (42) 712-49-20.
 • pocztą elektroniczną:wodkan@pgkimal.pl.

V. Ceny usług:

Zgodnie z przepisami art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r., poz. 2028) nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej publikowania, tj. z dniem 6 sierpnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. z późniejszymi zmianami z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia taryfy wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: „stawka opłaty abonamentowej – wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek wymieniony w pkt 1”

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę od 6 sierpnia 2021 r.:

  Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
  1    Grupa 1 cena wody (zł/m3) 3,75 3,83 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,47 4,47 4,47
  2    Grupa 2 cena wody (zł/m3) 3,75 3,83 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,47 4,47 4,47
  3   Grupa 3 cena wody (zł/m3) 3,75 3,83 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,47 4,47 4,47
4 Grupa 4 cena wody (zł/m3) 3,75 3,83 3,83
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 4,47 4,47 4,47

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków od 6 sierpnia 2021 r.:

  Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
  1    Grupa 1 cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 4,46 4,47 4,47
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,71 6,71 6,71
  2    Grupa 2 cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,86 6,87 6,88
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,71 6,71 6,71
  3    Grupa 3 cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 4,69 4,69 4,71
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,71 6,71 6,71

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Maksymalne ceny usług realizowanych przez Wydział Wod-Kan., nie wynikających z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, wykonywanych na życzenie klienta lub w wyniku likwidacji awarii, uszkodzenia wynikłego z winy odbiorcy wody, dostawcy ścieków obowiązujące od dnia 09.01.2019 r:

  Wstrzymanie dostaw wody    208,93 zł +  podatek VAT
  Ponowne przyłączenie wody po odcięciu OZ    222,32 zł  +  podatek VAT
  Usługa budowlana PKD 71.12.Z    555,28  zł +  podatek VAT

Oraz wysokości opłat ryczałtowych za następujące usługi dodatkowe:

  Usługa wypompowywania wody ze studzienki wodomierzowej      16,80 zł +  podatek VAT
  Cena za wodomierz: do Ø 20    238,00 zł +  podatek VAT
  Cena za wodomierz do Ø 20 typu JS      64,00 zł +  podatek VAT
  Wymiana uszkodzonego wodomierza      58,65 zł  +  podatek VAT
  Ponowne plombowanie      28,56 zł  +  podatek VAT
  Pomiar wydajności hydrantu    115,93 zł +  podatek VAT

BUDUJESZ DOM, KUPIŁEŚ DZIAŁKĘ SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG!
Oferujemy prace z zakresu czyszczenia kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, montażu wodomierzy w budynkach.

 

Ankieta zadowolenia:

  Jak oceniacie Państwo współpracę z firmą „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim?

  Jak oceniacie Państwo jakość obsługi klienta?

  Jak oceniacie Państwo dostęp do informacji na temat oferowanych przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. usług ?

  Czy wystawiane przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. dokumenty (umowy, faktury,karty opłat, itp.) są dla Państwa przejrzyste i zrozumiałe?

  Czy woda z naszego wodociągu spełnia Państwa oczekiwania?

  Czy jest odpowiedni sposób dokonywania odczytów zużycia wody?

  Uwagi: