Wydział Oczyszczalni Ścieków

I. Ogólny zakres działalności Wydziału Oczyszczalni Ścieków

 • Informacje ogólne.
  Oczyszczalnia ścieków dla Aleksandrowa Łódzkiego zlokalizowana jest w miejscowości  Ruda Bugaj ok. 4 km od centrum Aleksandrowa Łódzkiego. Jest to oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna z chemicznym wspomaganiem strącania fosforu i przeróbką wytworzonych osadów nadmiernych w procesie Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji  Osadów (ATSO). Jej zadaniem jest odbiór ścieków socjalno – bytowych i przemysłowych z skanalizowanego obszaru gminy, a także ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z terenów nieobjętych kanalizacją. Wydział Oczyszczalni Ścieków odpowiedzialny jest także za monitorowanie i obsługę przepompowni ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.
 • Główne wymagania dla Oczyszczalni Ścieków wynikających z przepisów prawa.  
  Wydział Oczyszczalni Ścieków prowadzi proces oczyszczania ścieków w oparciu o wydane pozwolenie wodnoprawne, które określa warunki odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód. Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym, wartości przepływów dla oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj mogą wynosić:  Qśrd. = 9000 m3/db,  Qmax.h= 787,5 m3/h,  Qmx.a = 3285000 m3/a.  W pozwoleniu wodnoprawnym określone są także dopuszczalne wartości wskaźników, jakości ścieków, które przedstawione są w poniższej tabeli:
Temperatura ścieków max. 35 °C
pH 6,5 – 9
BZT5 max. 15,00 mg O/l
CHzT(Cr) max. 125,00 mg O/l
Zawiesina ogólna max. 35,00 mg/l
Azot ogólny max. 15,00 N/l
Fosfor ogólny max. 2,00 mg P/l
 • Proces oczyszczania ścieków.   
  Proces technologiczny oczyszczania ścieków dopływających kanalizacją do oczyszczalni składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest oczyszczanie mechaniczne. Proces ten ma za zadanie usunięcie grubych osadów wleczonych i pływających oraz piasku. Drugim etapem jest oczyszczanie biologiczne, mające na celu redukcję związków węgla organicznego, a także azotu i fosforu. Proces biologicznego oczyszczania ścieków oparty jest na osadzie czynnym. Do usuwania związków biogennych zastosowano zmodyfikowany system BARDENPHO. W systemie tym ścieki i osad recyrkulowany kierowane są do strefy beztlenowej, a następnie przepływają do czterech stref na przemian – niedotlenionych i tlenowych. System ten umożliwia skuteczne usuwanie związków biogennych ze ścieków na drodze biologicznej.
 •  Stabilizacja i higienizacja wyprodukowanych osadów nadmiernych.  
  W wyniku biologicznego oczyszczania ścieków powstaje osad nadmierny. Osad nadmierny, jest to część osadu czynnego oddzielana od ścieków w osadniku wtórnym, tworzy go masa bakteryjna, którą należy usunąć z układu i zagospodarować. Ilość powstałego osadu zależy od ilości oczyszczonych ścieków i zawartych w nich zanieczyszczeń. Na oczyszczalni w Rudzie Bugaj do stabilizacji i higienizacji osadu nadmiernego zastosowano proces Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów (ATSO). Instalacja ATSO umożliwia przeprowadzenie procesów stabilizacji i higienizacji w jednym urządzeniu. W metodzie tej zagęszczony na wirówce osad nadmierny redukowany jest przez aerobowe mikroorganizmy do podstawowych związków chemicznych, takich jak H2O i CO2. Przemiana energii aerobowej odbywa się egzotermicznie (do otoczenia wydzielane jest ciepło). Wydajne zatrzymanie ciepła, które wyzwala się podczas rozkładu daje w rezultacie wysokie temperatury (>50° C), a to z kolei wysoki stopień rozkładu materii organicznej jak też eliminację czynników chorobotwórczych. W wyniku zastosowania procesu ATSO otrzymuje się osad:
  • -   w pełni ustabilizowany niepodlegający wtórnemu zagniwaniu, o ziemistym zapachu
   -   w pełni zhigienizowany, nie zawierający zanieczyszczeń bakteriologicznych
   -   nieulegający wtórnemu nawodnieniu w okresie tymczasowego składowania
   -   nadający się do bezpośredniego zastosowania w rolnictwie lub do innych celów przyrodniczych.

 

Osad przetworzony w instalacji ATSO jest odwadniany na wirówce, co powoduje między innymi zmniejszenie jego objętości i tak odwodniony osad jest tymczasowo składowany na utwardzonym, zadaszonym składowisku, a następnie wykorzystywany rolniczo.

 

II. Dni i godziny otwarcia punktu zlewnego

Punkt zlewny ścieków dowożonych czynny jest w godzinach:

          • 6.00 – 18.00 poniedziałek – piątek
          • 6.00 – 14.00 w soboty

 

III. Oferta usług

Obowiązujące ceny za oczyszczanie ścieków dowożonych od dnia 01.02.2022 r. wynoszą:

          • ścieki sanitarne 12,61 PLN/m3+ 8% VAT
          • ścieki technologiczne 12,61 PLN/m3+ 8% VAT
          • ścieki z toalet przenośnych 123,12 PLN/m3 + 8% VAT (od dnia 01.06.2022 r.)

 

Mamy przyjemność zaproponować Państwu usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych wody, ścieków i osadów. Analizy wykonujemy w nowoczesnym, bardzo dobrze wyposażonym laboratorium, dysponującym nowoczesnym sprzętem analitycznym, w którym pracują specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych, z długoletnim stażem pracy. System jakości prowadzonych przez Laboratorium Wydziału Oczyszczalni Ścieków badań wody został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu.

pdfDecyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.pdf

pdfDecyzja Pozwolenie wodnoprawne.pdf

Wyniki pomiarów jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni:

pdfWyniki pomiarów jakości ścieków 01.2019-07.2019.pdf
pdfWyniki pomiarów jakości ścieków 08.2019-12.2019.pdf
pdfWyniki pomiarów jakości ścieków 01.2020-04.2020.pdf
pdfWyniki pomiarów jakości ścieków 05.2020-12.2020.pdf
pdfWyniki pomiarów jakości ścieków 01.2021-12.2021.pdf

Sprawozdanie z badań nt. „Ocena stężenia bioaerozolu i lotnych związków odorowych w środowisku pracy Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj” wykonane na zlecenie “PGKiM” Sp. z o.o. przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej.

pdfSprawozdanie

W dniu 23.02.2017 roku, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przekazał poniższy raport z przeprowadzonych badań olfaktometrycznych dla Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.

pdfOpracowanie

Powyższe opracowanie podlega ochronie prawa autorskiego (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 roku; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 666) i może być wykorzystywana jedynie przez „PGKiM” Sp. z o.o. ul. Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki. Zakazuje się wykorzystania opracowania w całości lub w części w celu komercyjnym bez pisemnej zgody „PGKiM” Sp. z o. o. ul. Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 20 k. Aleksandrowa Łódzkiego lub pod numerem telefonu (42)712 68 01.

Godziny pracy, przyjmowania zgłoszeń i udzielania informacji:

Kierownik Wydziału Oczyszczalni ścieków – dni robocze: 7.00 – 15.00,

Specjalistę ds. gospodarki odpadami i laboratorium – dni robocze: 7.00 – 15.00,

Mistrz ds. eksploatacji – dni robocze: 6.00 – 22.00,

Elektroautomatyk ds. przepompowni – dni robocze: 6.00 – 22.00.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!

Dokumenty do pobrania:

pdfUmowa na ścieki dowożone.pdf

pdfUmowa na ścieki dowożone z toalet przenośnych.pdf

doc Umowa do laboratorium.pdf

 

Ankieta zadowolenia:

  Jak oceniacie Państwo współpracę z firmą „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim?

  Jak oceniacie Państwo jakość obsługi klienta?

  Jak oceniacie Państwo dostęp do informacji na temat oferowanych przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. usług ?

  Czy wystawione przez firmę „PGKiM” Sp. z o. o. dokumenty (umowy, faktury, karty opłat, itp.) są dla Państwa przejrzyste i zrozumiałe?

  Czy jest Pan/i zadowolony/a z usługi przyjmowania ścieków dowożonych na punkt zlewny?

  Czy Pana/i zdaniem informacje dotyczące właściwości osadów z oczyszczalni i ich zastosowania są wystarczające?

  Uwagi: