801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Wydział Gospodarki Cieplnej

I. Ogólny zakres działalności Wydziału Gospodarki Cieplnej:

Wydział Gospodarki Cieplnej prowadzi działalność na podstawie przyznanych koncesji w zakresie wytwarzania Nr WCC/725/641/U/3/98MJ oraz przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/756/641/U/3/98/MJ z dnia 29 grudnia 1998 roku. Wytwarzanie ciepła odbywa się w ciepłowni, przy ul. Pabianickiej 125 w kotłach typu WR , w których paliwem jest węgiel kamienny – miał. Moc maksymalna zainstalowana w źródle ciepła 32,445 MW.
Wytworzone ciepło, przekazywane jest do sieci:
 • własnej, z której prowadzona jest sprzedaż energii cieplnej do węzłów stanowiących własność odbiorców,
 • obcej stanowiącej własność odbiorcy, z której zasilane jest osiedle „Zielony Romanów”.

II. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
 • 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 • 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.
Udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców następuje w ciągu:
 • 12 godzin – informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
 • 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie lub odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
 • 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

III. Dni i godziny pełnionych dyżurów przez kierownictwo i pracowników:

 • Kierownik Wydziału Gospodarki Cieplnej: wtorek w godzinach 9.00 – 17.00
 • Pracownicy Wydziału Gospodarki Cieplnej: dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez całą dobę:

 • Telefon (42) 712 17 08

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za ciepło od dnia 24.08.2023 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2023 r. Nr OŁO.4210.27.2023.JB, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 369 (2557) z dnia 11 lipca 2023 r.
Ceny i stawki opłat za ciepło
WyszczególnienieJednostkaGrupa OWCGrupa OPCGrupa OPCwGrupa OPCwi
Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok203 059,97
zł/MW/m-c16 921,66
Cena ciepłazł/GJ80,31
Cena nośnika ciepłazł/m311,82
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok40 289,6443 758,6148 692,92
zł/MW/m-c3 357,473 646,554 057,74
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ19,0746,6245,36
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ceny i stawki opłat za ciepło stosowane w dniu 30.09.2022 r. powiększone o 40 %.
WyszczególnienieJednostkaGrupa OWCGrupa OPCGrupa OPCwGrupa OPCwi
Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok283 036,92
zł/MW/m-c23 586,42
Cena ciepłazł/GJ134,61
Cena nośnika ciepłazł/m339,05
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok50 287,1759 559,5371 545,29
zł/MW/m-c4 190,594 963,295 962,11
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ28,4658,5354,53
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ceny i stawki opłat za ciepło, odpowiadające najniższej cenie, o której mowa w art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) – obowiązujące w okresie od 24 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
WyszczególnienieJednostkaGrupa OWCGrupa OPCGrupa OPCwGrupa OPCwi
Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok180 896,57
zł/MW/m-c15 074,71
Cena ciepłazł/GJ71,54
Cena nośnika ciepłazł/m310,53
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok40 289,6443 758,6148 692,92
zł/MW/m-c3 357,473 646,554 057,74
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ19,0746,6245,36
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Stosownie do art. 7b ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 20222 r. poz. 1385 z późn. zm.) poniżej informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023
1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym0
2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym0
3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym0
4. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.)1,1
5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ]108 879


Stawki opłat za przyłączenie do sieci:
Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej netto zł/mb (technologia preizolowana) Średnica przyłącza Dn (mm)
3240506580
340,64360,83369,01381,97424,66
Stawki opłat za przyłączenie do sieci określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Informacja dotycząca ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2018 roku:

Ilość dostarczonego ciepła z ciepłowni, ul. Pabianicka 125 – 107 996,60 GJ w tym procentowy udział wytworzonego ciepła:
 • z odnawialnych źródeł energii – 0 %
 • z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0 %
 • z instalacji przemysłowych (ciepło odpadowe) – 0 %
 

Dokumenty do pobrania:

pdfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.pdf

rtfWniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.rtf

pdfPlan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.pdf

 

Dokumenty dotyczące sprzedaży żużla ze spalania miału węgla kamiennego:

pdfKarta informacyjna substancji.pdf

pdfKarta informacyjna substancji.pdf

docWniosek – zamówienie na zakup żużla.docx
Opłata za żużel wraz z załadunkiem w usłudze zewnętrznej od dnia 15.01.2018 r. wynosi:
 • zakup do 10 ton – 8,47 zł/t
 • zakup powyżej 10 ton – 6,78 zł/t

Ankieta zadowolenia

  * - pole wymagane