Działalność

“PGKiM” Spółka z o.o. powstała 2 marca 1998 roku w drodze przekształcenia przez komercjalizację Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim. Korzenie PGKiM sięgają początku lat pięćdziesiątych, kiedy to w Aleksandrowie powołano przy Urzędzie Miasta Zakład Gospodarki Komunalnej. Obok niego funkcjonował Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. W roku 1959 MZBM wchłonął MPR-B, przejmując jednocześnie eksploatację wodociągu i ujęcia wody przy ulicy Ogrodowej. W tamtym czasie sieć wodociągowa liczyła zaledwie kilka kilometrów, a jej rozbudowa zaczęła się z chwilą wzniesienia pierwszych bloków przy Al. Wyzwolenia.

W roku 1971 Zakład Gospodarki Komunalnej wyodrębnia się ze struktury Urzędu Miasta i powstaje samodzielna firma ZGK. Dwa lata później dochodzi do połączenia ZGK i MZBM w wyniku czego powstaje Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Aleksandrowie. Od tego właśnie roku 1973 można liczyć bieg historii PGKiM, czyli firmy zajmującej się zarówno gospodarką komunalną, jak i administracją domów mieszkalnych. W roku 2000 włączono do Spółki Oczyszczalnię Ścieków w Rudzie Bugaj.

Pod koniec 2001 roku zlikwidowano działalność wywozu nieczystości płynnych, a od 01.08.2002 roku wywóz śmieci przez wyodrębniony dział firmy. Od tego momentu profil działalności i usług “PGKiM” Sp. z o.o. nie uległ zmianie i firma prowadzi następującą działalność:

  • pobór,  uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Organy spółki

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Aleksandrów Łódzki, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

Skład Rady Nadzorczej:

  • Małgorzata Wieczorek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Jerzy Sokół – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Walczak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marta Pietrusz  – Członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Ułański  – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki (jednoosobowy):

  • Prezes Zarządu – Grzegorz Andrzejczak.