801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

O firmie

„PGKiM” Spółka z o.o. powstała 2 marca 1998 roku w drodze przekształcenia przez komercjalizację Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim. Korzenie PGKiM sięgają początku lat pięćdziesiątych, kiedy to w Aleksandrowie powołano przy Urzędzie Miasta Zakład Gospodarki Komunalnej. Obok niego funkcjonował Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. W roku 1959 MZBM wchłonął MPR-B, przejmując jednocześnie eksploatację wodociągu i ujęcia wody przy ulicy Ogrodowej. W tamtym czasie sieć wodociągowa liczyła zaledwie kilka kilometrów, a jej rozbudowa zaczęła się z chwilą wzniesienia pierwszych bloków przy Al. Wyzwolenia.W roku 1971 Zakład Gospodarki Komunalnej wyodrębnia się ze struktury Urzędu Miasta i powstaje samodzielna firma ZGK. Dwa lata później dochodzi do połączenia ZGK i MZBM w wyniku czego powstaje Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Aleksandrowie. Od tego właśnie roku 1973 można liczyć bieg historii PGKiM, czyli firmy zajmującej się zarówno gospodarką komunalną, jak i administracją domów mieszkalnych. W roku 2000 włączono do Spółki Oczyszczalnię Ścieków w Rudzie Bugaj.Pod koniec 2001 roku zlikwidowano działalność wywozu nieczystości płynnych, a od 01.08.2002 roku wywóz śmieci przez wyodrębniony dział firmy. Od tego momentu profil działalności i usług „PGKiM” Sp. z o.o. nie uległ zmianie i firma prowadzi następującą działalność:
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W dniu 28 października 2021 został podpisany Plan podziału „PGKiM” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę istniejącą (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Handlowego). Zgodnie z Planem podziału, z dniem 1 marca Wydział Obsługi Mieszkańców (zajmujący się administrowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i targowiskami miejskimi) stał się częścią spółki Aleksandrowski Program Mieszkaniowy.

Tym samym od dnia 1 marca Spółka zajmuje się działalnością w zakresie:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Organy spółki

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Aleksandrów Łódzki, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
Skład Rady Nadzorczej:
 • Małgorzata Wieczorek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Jerzy Sokół – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Walczak – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Marta Pietrusz – Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Ułański – Członek Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki (jednoosobowy):
 • Grzegorz Andrzejczak – Prezes Zarządu