801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Projekty dofinansowane z NFOŚiGW

Logo
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Projekt:
Nazwa inwestycji„Modernizacja istniejącego SUW 1 Maja 28/30 wraz z rurociągiem do ul. Daszyńskiego oraz modernizacja zbiorników retencyjnych na SUW ul. 11 Listopada 101”
Numer umowy2863/2022/Wn05/NZ-LP/P z dnia 14.06.2022 r.
Całkowita wartość przedsięwzięcia4 214 778,00 PLN
Kwota pożyczki z NFOŚiGW3 426 896,00 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu31.12.2023 r.
Termin osiągnięcia efektu ekologicznego31.12.2023 r.
Opis Projektu: Modernizacja SUW ul. 1 Maja 28/30 Przedsięwzięcie ma zapewnić szczytowe zabezpieczenie dostaw wody o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wyrównanie nierównomierności rozbiorów godzinowych. Ujęcie eksploatowane będzie w sytuacjach wyjątkowych tj. awarii pomp na ujęciu głównym, awarii sieci wodociągowej, w sytuacji nagłych spadków ciśnienia, które zwykle mają miejsce w okresie wiosenno-letnim oraz w przypadku pożaru w celu podniesienia ciśnienia wody w sieci.Modernizacja SUW ul. 11 Listopada 101 Inwestycja poprawi zabezpieczenia źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych. W wyniku naprawy konstrukcji wewnętrznej sufitów nastąpi obniżenie ryzyka wtórnego mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody uzdatnionej, podawanej do sieci miejskiej.
 
 
Projekt:
Nazwa inwestycji„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prawęcicach”
Numer umowy2782/2021/Wn-05/NZ-UR-LZ/P
Całkowita wartość przedsięwzięcia249 075,00 PLN
Kwota pożyczki z NFOŚiGW202 500,00 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu30.09.2022 r.
Termin osiągnięcia efektu ekologicznego30.09.2023 r.
Opis Projektu: Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw wody, które może być zagrożone w związku z przestarzałą instalacją elektryczną.Zadanie obejmie wykonanie instalacji elektrycznych z dostawą rozdzielni zasilająco – sterowniczej wraz z zaprogramowaniem sterownika i wizualizacją na Stacji Uzdatniania Wody w Prawęcicach.
 
 
Projekt:
Nazwa inwestycjiRekultywacja „starego” i „nowego” składowiska odpadów w Zgniłym Błocie
Numer projektu71/2011/Wn-05/OZ-RZ/D
Całkowita wartość projektu252 252, 58 PLN
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW106 911,00 PLN
Tytuł programu, z którego został dofinansowany projekt:Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych
Okres realizacji projektu01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.
Opis Projektu: Celem projektu jest podniesienie, jakości życia mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Zgniłym Błocie. Zadanie obejmie następujące etapy:
  • Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych tj. fundamenty kontenera socjalnego, brodzika dezynfekującego, zbiornika na ścieki, demontaż odrodzenia.
  • Wywóz istniejących odcieków ze studni odcieków, aż do osuszenia, oczyszczenie jej ze śmieci oraz montaż nowej pokrywy.
  • Ukształtowanie pryzmy wraz z niwelacją lokalnych zagłębień przez pokrycie terenu składowiska warstwą humusu/kompostu o grubości 0,30 m.
  • Rekultywacja biologiczna terenu polegająca na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych, wysiew wapna nawozowego oraz posadzenie drzew w ilości 300 szt. drzewa liściaste i 1200 szt. drzewa iglaste.
  • Wykonanie 2 studni gazowych wierconych zakończonych biofiltrami
  • Rekultywacja biologiczna starego wysypiska