801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Projekty dofinansowane z UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nazwa inwestycjiBudowa Instalacji Fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki
Numer projektuUDA-RPLD.04.01.01-10-0003/23-00
Beneficjent„PGKiM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer i nazwa osi priorytetowejIV. Gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działaniaIV.1 Odnawialne źródła energii
Numer i nazwa poddziałaniaIV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
Całkowita wartość projektu1 898 820,04 PLN
Kwota dofinansowania z UE959 041,99 PLN
Wkład własny „PGKiM” Sp. z o.o.939 778,05 PLN
Okres realizacji projektu14.07.2023 r. – 31.12.2023 r.

Opis Projektu

Zakres projektu obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” Sp. z o.o. na terenie gminy Aleksandrów Łódzki:
 • Biuro główne „PGKiM” Sp. z o.o. zlokalizowane w Aleksandrowie Łódzkim.
 • Stacja Uzdatniania Wody Bełdów.
 • Stacja Uzdatniania Wody Prawęcice.
 • Stacja Uzdatniania wody Aleksandrów Łódzki.
 • Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Ruda Bugaj.

Głównym celem osiągniętym w wyniku przeprowadzenia inwestycji będzie:

 • Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Aleksandrów Łódzki, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery
Galeria dotycząca realizacji projektu:
Biuro 1 Maja 28/30
Oczyszczalnia Ruda Bugaj
SUW Aleksandrów 11 Listopada
SUW Bełdów
SUW Prawęcice

 

Projekty dofinansowane z UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nazwa inwestycjiModernizacja ciepłowni PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim w celu redukcji emitowanych zanieczyszczeń oraz poprawy wskaźników ekonomicznych eksploatacji
Numer projektuWND-RPLD.02.10.00-00-001/10
Całkowita wartość projektu10 275 081 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR4 041 700 PLN
Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projektNumer i nazwa osi priorytetowej: II. Ochrona środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i energetyka Numer i nazwa działania: II.10. Sieci ciepłownicze
Okres realizacji projektu01.10.2008 r. – 15.09.2012 r.

Opis Projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci ciepłowniczej oraz modernizacja ciepłowni należącej do PGKiM sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. Planowana inwestycja obejmuje następujący zakres prac:
 • Wymianę jednego z obecnie eksploatowanych kotłów WR-5 na jednostkę WR8 charakteryzującą się wysokim stopniem innowacyjności.
 • Wymianę istniejących trzech pomp obiegowych na nowe agregaty wyposażone w falowniki.
 • Zakup agregatu prądotwórczego, który będzie pracowała w układzie wyspowym.
 • Wprowadzenie nowoczesnego układu odpylania
 • Przebudowę istniejącej sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną wykonaną w technologii rur preizolowanych.

Bezpośrednimi celami osiągniętymi w wyniku przeprowadzenia inwestycji będą:

 • Podniesienie sprawności kotła wodno – rusztowego z dotychczasowej 75% do sprawności 85% dzięki jego wymianie i dostosowaniu do współ-spalania miału węglowego z biopaliwami,
 • Redukcja strat spowodowanych przesyłem ciepła do odbiorców dzięki modernizacji układu technologicznego ciepłowni.
 • Uniezależnienie ciepłowni od przestojów spowodowanych awariami dostawcy energii elektrycznej dzięki zainstalowaniu agregatu prądotwórczego.
 • Eliminacja emisji pyłu do wartości poniżej 100 mg/m3 przy obecnym poziomie 400 mg/m3 dzięki zainstalowaniu nowoczesnego układu odpylającego,
 • Zmniejszenie ilości emisji do powietrza

Efekty wynikające z realizacji łącznie 2 zadań inwestycji wynoszą:

 • produkcja ciepła 182 998 GJ
 • zużycie paliwa (węgiel 25 MJ/kg) 10 118 Mg (zmniejszenie o 1 193 Mg)
 • zapotrzebowanie na energię elektryczną 854 MWh (zmniejszenie o 153 MWh)