Projekty dofinansowane z WFOŚiGW

Zadania zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Strona funduszu: www.zainwestujwekologie.pl

Nazwa inwestycji:
“Modernizacja instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu w oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj”.
Nr Umowy pożyczki U20025/17060
Całkowita wartość projektu 75.000,00 PLN
Wartość umorzenia pożyczki 61.544,14 PLN
Okres realizacji projektu sierpień – listopad 2020 r.

Opis Projektu

Zakres prac obejmuje modernizację instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu w oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj poprzez montaż komory zasuw oraz wymianę istniejących zasuw na nowe. Modernizacji podlegać będzie fragment instalacji recyrkulacji osadu przed rozdziałem go na komorę zbiorczo – rozdzielczą i/lub selektor.

W istniejącym ciągu technologicznym Oczyszczalni Ścieków pomiędzy komorą zbiorczo – rozdzielczą, a reaktorem biologicznym na istniejącej recyrkulacji zewnętrznej osadu projektuje się montaż z gotowych prefabrykatów komory zasuw o łącznej powierzchni zabudowy 6,53m2. W komorze zlokalizowana będzie istniejąca armatura odcinająca przepływ osadów. Armatura zostanie zmodernizowana poprzez wymianę zasuw. Otwór komory w płycie głównej zostanie przykryty płytą. Komora posiadać będzie izolację przeciwwilgociową oraz termiczną. Komora zasuw będzie pełniła funkcje eksploatacyjne i izolacyjne dla zasuw i napędów elektrycznych zamontowanych na rurociągach tłoczonych osadów. Ponadto na istniejącej instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu zostaną wymienione zasuwy klinowe miękkouszczelnione kołnierzowe na zasuwy nożowe międzykołnierzowe.

Efekt ekologiczny zadania:

Umożliwienie oczyszczenia ścieków do parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym i odprowadzenie ich do odbiornika – Rzeka Bzura – w ilości  3 285 000,0 m3/rok oraz zwiększenie redukcji ładunku azotu ogólnego w skali roku (rok do roku) o 0,5%.

Nazwa inwestycji:
“Modernizacja studni głębinowej A4 w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich” oraz zakup minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą transportową”.
Nr Umowy pożyczki U16013/13216
Całkowita wartość projektu 528.119,00  PLN
Wartość umorzenia pożyczki 463.239,22 PLN
Okres realizacji projektu marzec 2017 – maj 2018 r.

Opis Projektu

Zakres robót związanych z modernizacją studni A-4 obejmuje:

 • Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię oraz ściany oporowej i schodów skarpowych,
 • Montaż nowych: głowicy studziennej, pompy głębinowej, rurociągu tłocznego na odcinku od pompy do wyjścia z obudowy studni, przepływomierza, aparatury zaporowo-zwrotnej oraz pomiarowej, pompy zanurzeniowej wraz z instalacją odwodnienia obudowy studni,
 • Rozbiórka istniejącej rozdzielni sterującej,
 • Montaż nowej rozdzielni sterującej, wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA, w budynku kontenerowym wykonanym w konstrukcji stalowej
 • Połączenie i uruchomienie nowej rozdzielni sterującej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno-pomiarowym,
 • Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym N/N w energię elektryczną z podstacji energetycznej znajdującej się na terenie SUW oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW,
 • Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego ze stacji transformatorowej,
 • Montaż oświetlenia ujęcia i przyłączenie go do nowej rozdzielni sterującej,
 • Przeniesienia alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałych (po wymianie) i jego uruchomienie,
 • Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego PEHD Dz 280 mm na terenie ujęcia od wyjścia z obudowy studni A-4, do budynku SUW wraz z połączeniem z istniejącym rurociągiem tłocznym na stacji.
 • Wykonanie obejścia ciągu technologicznego Dz 250 mm ze stali ASI 304  na stacji SUW od miejsca wejścia wody surowej do budynku, do miejsca wyjścia wody uzdatnionej z budynku na miasto.

Inwestycja, w zakres, której wchodzi również modernizacja studni A-4, ma na celu poprawę jakości wody podawanej odbiorcom oraz pokrycie perspektywicznych potrzeb miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz implementację powstałego systemu z istniejącym systemem wodociągu grupowego.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp. Rodzaj efektu ekologicznego Jednostka Planowana wielkość
1. Umożliwienie ciągłości w dostawie wody o odpowiednich parametrach jakościowych m3/rok 2.873.986,0 m3/rok
(dla stacji uzdatniania)
(226,5 m3/h dla studni a-4)
Nazwa inwestycji:
Budowa systemu monitoringu uzdatniania i dezynfekcji wody podchlorynem sodu na SUW w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdowie, Sobieniu oraz Prawęcicach.
Nr Umowy pożyczki 60/GW/P/2017
Całkowita wartość projektu 169 000,00 PLN
Wartość pożyczki 160 550,00 PLN
Okres realizacji projektu luty – maj 2017 r.

Opis Projektu

Budowa systemu monitoringu uzdatniania i dezynfekcji wody podchlorynem sodu na stacjach uzdatniania wody w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdowie, Sobieniu oraz Prawęcicach polega na wykonaniu systemu dozowania podchlorynu sodu do uzdatniania i dezynfekcji, wykonaniu systemu pomiaru zawartości chloru wolnego w wodzie, montażu na rurociągach wody przyłączy procesowych do montażu armatury oraz wykonaniu systemu zdalnego  monitoringu dozowania podchlorynu sodu  i pomiaru zawartości chloru wolnego w wodzie.

Efekt ekologiczny zadania:

Umożliwienie monitoringu uzdatniania i dezynfekcji wody na SUW w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdowie, Sobieniu oraz Prawęcicach w Łącznej ilości 1 860 488 m3/rok.

Nazwa inwestycji:
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Ujęcia Wody w Prawęcicach, gm. Aleksandrów Łódzki.
Nr Umowy pożyczki 640/ZI/P/2015
Całkowita wartość projektu 39.683,00 PLN
Wartość pożyczki 37.698,00 PLN
Okres realizacji projektu wrzesień – listopad 2015 r.

Opis Projektu

Montaż agregatu prądotwórczego na stacji wodociągowej we wsi Prawęcice, gm. Aleksandrów Łódzki w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody na cele bytowo-gospodarcze i ppoż. również podczas przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

Efekt ekologiczny zadania:

Realizacja zadania wpłynie na zapewnienie odbiorcom wody w Prawęcicach ciągłości dostaw zarówno w okresie zimowym oraz letnim.
Stały dostęp do wody na cele ppoż. zapewni możliwość ochrony przeciwpożarowej terenów zielonych, pól uprawnych, gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej.
Wyeliminowanie przerw w dostawie wody oraz umożliwienie jej ciągłego przepływu przez sieć wodociągową spowoduje znaczne zmniejszenie wytrącania się osadów nagromadzonych w wodociągu, proces ten ma miejsce podczas przestoju przepływu wody w sieci wodociągowej. Pozwoli to na ograniczenie płukania sieci, które konieczne jest po każdej przerwie
w dostawie wody, co pozwoli na oszczędności w wydobyciu wody z ujęć podziemnych.

Nazwa inwestycji:
Poprawa wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotła WR-5 oraz WR-10 Ciepłowni PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim przez wymianę instalacji odpylania spalin.
Nr Umowy pożyczki 38/OA/P/2015
Całkowita wartość projektu 985.000,00 PLN
Wartość pożyczki 934.000,00 PLN
Okres realizacji projektu sierpień 2014 r. – grudzień 2015 r.

Opis Projektu

Modernizacja instalacji odpylania spalin dotyczy kotłów WR-5 i WR-10. Przebudowa polega na zdemontowaniu starych wyeksploatowanych urządzeń instalacji odpylania i zastąpienie ich nowymi wysokosprawnymi urządzeniami odpylającymi. Instalacje po przebudowie spełnią wymagania odnośnie emisji pyłów obowiązujące dla kotłów opalanych węglem kamiennym (poniżej 100 mg/Nm3 pyłu w gazach odlotowych o zawartości 6% tlenu). Kocioł WR-5 i WR-10 będą posiadać indywidualne instalacje odpylania spalin wyposażone w wentylator ciągu spalin, odpylacz przelotowy, baterii e cyklonów typ CEF, z modułem doczyszczającym w postaci filtra workowego oraz wentylatora wspomagającego.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp. Rodzaj efektu ekologicznego Jednostka Planowana wielkość
1. Redukcja pyłu kg/rok 2.869,410
Nazwa inwestycji:
Modernizacja studni głębinowej A3 w ramach zadania “Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich.

Nr Umowy pożyczki U15007/12025
Całkowita wartość projektu 370.613,55 PLN
Wartość umorzenia pożyczki 292.600,00 PLN
Okres realizacji projektu marzec – wrzesień 2015 r.

Opis Projektu

Zakres robót związanych z modernizacją studni A-3 obejmuje:

 • Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię oraz ściany oporowej i schodów skarpowych,
 • Rozbiórka istniejącej rozdzielni sterującej,
 • Montaż nowej rozdzielni sterującej, wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA, w budynku kontenerowym wykonanym w konstrukcji stalowej
 • Połączenie i uruchomienie nowej rozdzielni sterującej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno-pomiarowym,
 • Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym w energię elektryczną ze stacji transformatorowej oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW,
 • Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego ze stacji transformatorowej,
 • Montaż oświetlenia ujęcia i przyłączenie go do nowej rozdzielni sterującej,
 • Przeniesienia alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałych (po wymianie) i jego uruchomienie,
 • Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego PEHD Dz 280 mm na terenie ujęcia od wyjścia z obudowy studni do węzła W-3 wraz z połączeniem z istniejącym rurociągiem tłocznym.

Inwestycja, w zakres której wchodzi również modernizacja studni A-3, ma na celu poprawę jakości wody podawanej odbiorcom oraz pokrycie perspektywistycznych potrzeb miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz implementację powstałego systemu z istniejącym systemem wodociągu grupowego.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp. Rodzaj efektu ekologicznego Jednostka Planowana wielkość
1. umożliwienie ciągłości w dostawie wody o odpowiednich parametrach jakościowych m3/rok 1 887 171,00 (217,80 m3/h dla studni A-3)

Nazwa inwestycji:
Modernizacja studni głębinowej A2 w ramach zadania “Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich.

Nr Umowy pożyczki U15008/13211
Całkowita wartość projektu 312.186,11 PLN
Wartość umorzenia pożyczki 87.677,00 PLN
Okres realizacji projektu marzec – wrzesień 2015 r.

Opis Projektu

Zakres robót związanych z modernizacją studni A-2 obejmuje:

 • Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię oraz ściany oporowej i schodów skarpowych,
 • Montaż nowych: głowicy studziennej, pompy głębinowej, rurociągu tłocznego na odcinku od pompy do wyjścia z obudowy studni, przepływomierza, aparatury zaporowo-zwrotnej oraz pomiarowej, pompy zanurzeniowej wraz z instalacją odwodnienia obudowy studni,
 • Rozbiórka istniejącej rozdzielni sterującej,
 • Montaż nowej rozdzielni sterującej wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA, w budynku kontenerowym wykonanym w konstrukcji stalowej
 • Połączenie i uruchomienie nowej rozdzielni sterującej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno-pomiarowym,
 • Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym w energię elektryczną ze stacji transformatorowej oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW,
 • Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego ze stacji transformatorowej,
 • Montaż oświetlenia ujęcia i przyłączenie go do nowej rozdzielni sterującej,
 • Przeniesienia alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałych (po wymianie) i jego uruchomienie,
 • Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego na odcinku od wyjścia z obudowy studni do węzła W-41z rur PEHD Dz 225 mm wraz z montażem węzła zasuw Z12, Z13 i Z14 oraz włączeniem do istniejącego rurociągu tłocznego.

Inwestycja, w zakres, której wchodzi również modernizacja studni A-2, ma na celu poprawę jakości wody podawanej odbiorcom oraz pokrycie perspektywistycznych potrzeb miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz implementację powstałego systemu z istniejącym systemem wodociągu grupowego.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp. Rodzaj efektu ekologicznego Jednostka Planowana wielkość
1. umożliwienie ciągłości w dostawie wody o odpowiednich parametrach jakościowych m3/rok 1 887 171,00 (127,00 m3/h dla studni A-2)

Nazwa inwestycji:
Dostawa ładowarki, ciągnika rolniczego i rozrzutnika do nawożenia organicznego dla oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki.

Nr Umowy pożyczki 676/ZI/P/2014
Całkowita wartość projektu 580.000,00 PLN
Wartość pożyczki 551.000,00 PLN
Okres realizacji projektu lipiec-październik 2014 r.

Opis Projektu

Projekt polegał na zakupie urządzeń do transportu, ładowania, pryzmowania i rozprowadzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Zakup ciągnika rolniczego wraz z rozrzutnikiem do nawożenia organicznego zapewni szybkie i równomierne rozprowadzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na powierzchni stosowanych gruntów. W celu odpowiedniego przygotowania osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania konieczny jest również zakup ładowarki, która umożliwi ich pryzmowanie oraz załadowanie na rozrzutnik. Pryzmowanie umożliwi przewietrzanie osadów przy pomocy aeratora, a przez to głębszą ich stabilizację i dalsze przesuszenie oraz większe uśrednienie całej partii osadów. Zrealizowanie tego zadania zapewni oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj postępowanie z wytwarzanymi odpadami o kodzie odpadu 19 08 05 zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Efekt ekologiczny zadania:

Realizacja zadania wpłynie na poprawę sposobu zagospodarowywania osadu komunalnego – odpadu o kodzie 19 08 05 poprzez wywóz osadu na działki rolne przez Beneficjenta. Stosowanie osadów w rolnictwie wzbogaca nawożone gleby w wapń azot, fosfor, potas i materię organiczną, które ulegając powolnej mineralizacji uwalniają stopniowo składniki pokarmowe dla roślin oraz poprawia strukturę gleby.

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku agregatorni wraz z wymianą agregatu prądotwórczego

Nr Umowy pożyczki 677/OA/P/2014
Całkowita wartość projektu 146.809,49 PLN
Wartość pożyczki 139.469,00 PLN
Okres realizacji projektu lipiec-październik 2014 r.

Opis Projektu

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku agregatorni oraz wymiana agregatu prądotwórczego

Termomodernizacja budynku agregatorni obejmowała następujący zakres prac:

 • ocieplenie stropodachu styropianem o grubości 20 cm, podwójnie foliowanym papą podkładową;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 13 cm;
 • wymiana stolarki okiennej na okna z PCV (14 okien);

Inwestycja obejęła również wymianę agregatu na nowy, w dźwiękoszczelnej obudowie, zużywający porównywalną ilość paliwa przy dwukrotnie zwiększonej mocy znamionowej. Urządzenie posiada moc maksymalną 308kW/385kVA, natomiast moc znamionową równą 280kW/350 kVA. Dodatkowo wyposażony został w zbiornik paliwa zapewniający minimum 10 h pracy bez tankowania przy obciążeniu znamionowym. Dopuszczalny poziom hałasu wytwarzany przez nowy agregat to wartości ≤97 dB w całym okresie gwarancji. Agregat umieszczony został w budynku agregatorni.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp. Rodzaj efektu ekologicznego Jednostka Planowana wielkość
1. Redukcja pyłu kg/rok 58,300
1. Redukcja SO2 kg/rok 487,500
1. Redukcja NOx kg/rok 164,200
1. Redukcja CO kg/rok 19,700
1. Redukcja CO2 kg/rok 54.868,000

Nazwa inwestycji:
Modyfikacja technologii stacji uzdatniania Wody w Bełdowie

Nr Umowy pożyczki 211/GW/P/2013
Całkowita wartość projektu 186.853,86 PLN
Wartość pożyczki 175.353,86 PLN
Okres realizacji projektu maj – wrzesień 2013 r.

Opis Projektu

Modyfikacja technologii uzdatniania wody w stacji uzdatniania wody Bełdów zapewni przede wszystkim odpowiednią jakość i ilość uzdatnianej wody obecnych i przyszłych mieszkańców Bełdowa, Bełdowa Poduchownego, Bełdówka, Zgniłego Błota, Ciężkowa, Jastrzębca, Krzywej Wsi i Kolanówki.

Wydajność studni głębinowych, z których pobierana jest woda jak również pozwolenie wodnoprawne pozwalają na wydobycie odpowiedniej ilości wody na zaspokojenie potrzeb odbiorców. Jednak istniejąca technologia nie pozwala na uzyskanie parametrów jakości wody uzdatnionej dla całego strumienia pozyskanej wody. Z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na wodę z omawianego ujęcia konieczne jest zmodernizowanie stacji uzdatniana wody aby uzdatnić odpowiednią ilość wody.

Realizacja przedmiotowego zadania zapewni odbiorcom wody z SUW Bełdów większą pewność dostaw zarówno zimą jak i latem. Zastosowanie nowych technologii oraz nowych materiałów zapewni większą niezawodność pracy układu oraz obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i przerwy w produkcji i przesyle.

W wypadku wystąpienia przestoju niezbędnego na konserwacje i remonty bieżące jego czas będzie zminimalizowany. W wyniku realizacji zadania zostanie zamontowany agregat prądotwórczy zapewniający ciągłość pracy SUW w sytuacji braku zasilania z sieci energetycznej.

Nazwa inwestycji:
Poprawa wskaźników ekonomicznych oraz ekologicznych eksploatacji Ciepłowni PGKiM Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim przez wymianę kotła WR-2,5M na kocioł WR-4 wykonany w technologii ścian szczelnych.

Nr Umowy pożyczki 216/OA/P/2013
Całkowita wartość projektu 1.374.500,00 PLN
Wartość pożyczki 1.305.775,00 PLN
Okres realizacji projektu maj – październik 2013 r.

Opis Projektu

Z energii dostarczanej z Ciepłowni w formie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej szacuje się, iż korzysta około 50% (tj. 10 342) mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego i Łodzi. W wyniku realizacji zadania osoby fizyczne oraz instytucje korzystające z ciepła z Ciepłowni będą posiadały większą pewność dostaw osiągniętą poprzez obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i przerwy w produkcji i przesyle. W wypadku wystąpienia przestoju niezbędnego na konserwacje i remonty bieżące jego czas będzie zminimalizowany. U wszystkich mieszkańców regionu nastąpi widoczna poprawa zdrowotności wynikająca z lepszej jakości powietrza otrzymanej poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, oraz zmniejszeniem ryzyka wystąpienia awarii urządzeń grożących zanieczyszczeniem środowiska.

W 2016 r. w momencie wejścia w życie nowych rozporządzeń dojdzie do znacznego przekroczenia nowych dopuszczalnych norm w zakresie emisji do atmosfery szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń, a w konsekwencji ciepłownia zostanie obciążona obowiązkowymi dodatkowymi opłatami z tytułu zanieczyszczenia środowiska. Uniknięcie prawdopodobnych kar za przekroczenie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń po 2016, jak również ograniczenie strat produkcji i przesyłu ciepła, obniżenie kosztów zmiennych produkcji ciepła poprzez zużycia węgla i energii elektrycznej, poprawi rentowność ciepłowni. Polepszenie wyników finansowych Ciepłowni może spowodować zahamowaniem systematycznego wzrostu cen energii cieplnej dla odbiorców końcowych.

Nazwa inwestycji:

Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej pracującego w systemie ssąco-płuczącym

Nr Umowy pożyczki 25/ZI/P/2012
Całkowita wartość projektu 616 000,00 PLN
Wartość pożyczki 585 200,00 PLN
Okres realizacji projektu kwiecień – wrzesień 2012 r.

Opis Projektu

Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej zapewni regularne czyszczenie kanałów sanitarnych i przepompowni ścieków znajdujących się na terenie gminy Aleksandrów Łódzki i obsługiwanych przez “PGKiM” Sp. z o.o. Nowy samochód będzie wykorzystywany przez cały rok. Dzięki nadbudowie przystosowanej do pracy przy ujemnych temperaturach z systemem usuwania resztek wody z układu wodnego, oczyszczanie kanalizacji i przepompowni będzie również możliwe zimą.

Po zakupie nowego w pełni sprawnego samochodu planuje się nie tylko czyszczenie przepompowni, ale również kanalizacji w trybie ciągłym według ustalonego harmonogramu. Przewiduje się, iż poszczególne odcinki kanalizacji po zakupie nowego samochodu będą czyszczone około raz na dwa lata.

Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na większą ochronę wód podziemnych i środowiska naturalnego poprzez mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej i przepompowni oraz znacznie wydłuży termin użytkowania sieci kanalizacji i przepompowni bez napraw.

Nazwa inwestycji:
Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i ulicy Dmowskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Nr Umowy pożyczki 45/OW/P/2011
Całkowita wartość projektu 74 750,00 PLN
Wartość pożyczki 63 000,00 PLN
Okres realizacji projektu wrzesień – listopad 2011 r.

Opis Projektu

Przedmiotem projektu była renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Polnej i ul. Dmowskiego w Aleksandrowie Łódzkim Inwestycja obejmowała następujący zakres prac:

 • frezowanie miejscowe osadów w kanale w ul. Dmowskiego
 • czyszczenie rurociągu kanalizacji sanitarnej
 • inspekcja telewizyjna przedwykonawcza
 • bezwykopowe uszczelnienie kanału sanitarnego długim rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami poliestrowymi o grubości nominalnej 9 wraz z pracami towarzyszącymi, czyli otworzeniem przykanalików, pomiarami, obróbką rękawa w studniach.
 • inspekcja telewizyjna powykonawcza

W efekcie renowacji wykonanej przy pomocy rękawa nasączonego żywica termoutwardzalna otrzymano w pełni wytrzymałą mechanicznie, szczelna i odporną na ścieranie rurę wewnątrz przewodu.

Renowacja sieci kanalizacyjnej pozwoliła na ochronę wód podziemnych i środowiska naturalnego. Zwiększyła również bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wyeliminowanie możliwości zapadnięcia się terenu.

Nazwa inwestycji:
Modernizacji technologii uzdatniania wody na SUW Sobień wraz z dobudową zbiornika retencyjnego i drenaży

Nr Umowy pożyczki 7/GW/P/2009
Całkowita wartość projektu 433 829, 96 PLN
Wartość pożyczki 358 391, 56 PLN
Okres realizacji projektu kwiecień – czerwiec 2009 r.

Opis Projektu

Celem zadania była budowa zbiornika retencyjnego na Hydroforni w miejscowości Sobień oraz rozbudowa technologii uzdatniania wody i odprowadzania popłuczyn poprzez zbiornik sedymentacyjny i drenaż rozsączający do gruntu. Realizacja zadania zapewniła dostosowanie jakości wody wodociągowej do obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007) w zakresie zawartości manganu oraz żelaza. Istniejąca infrastruktura techniczna nie pozwalała zrealizować powyższych przepisów, ponieważ woda przed dystrybucją mieszkańcom była jedynie dezynfekowana. Dodatkowo inwestycja zapewniła większą niezawodność dostaw wody do odbiorców, dzięki zgromadzeniu wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym. Ze względu na brak kanalizacji w obrębie terenu budowy, projekt obejmował odprowadzenie wód technologicznych poprzez zbiornik sedymentacyjny i drenaż rozsączający do gruntu.

Nazwa inwestycji:
Sieć wodociągowa z przebudową przyłączy wodociągowych, Rąbień AB – Krzywiec, Gmina Aleksandrów Łódzki

Nr Umowy pożyczki 114/GW/P/2007
Całkowita wartość projektu 178 086, 38 PLN
Wartość pożyczki 160 277, 00 PLN
Wartość umorzenia 31 991, 29 PLN
Okres realizacji projektu sierpień – październik 2007

Opis Projektu

Celem zadania było zapewnienie mieszkańcom Rąbienia AB ciągłości dostaw wody poprzez stworzenie pierścieniowego systemu zaopatrywania w wodę pitną, co w znaczący sposób poprawiło warunki bytowe mieszkańców tego terenu. Do tej pory obszar ten był zasilany jedną nitką wodociągu, co w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiało dystrybucję wody z wykorzystaniem wodociągu. Realizacja zadania zapewniła mieszkańcom korzystającym do tej pory z indywidualnych ujęć wody bezpiecznego źródła wody pitnej z wodociągu, poprawiła stosunki wodne na wspomnianym terenie dzięki wyeliminowaniu indywidualnych ujęć wody oraz wyeliminowała straty wody wykorzystywanej na płukanie końcowych odcinków wodociągów, które do tej pory było niezbędne w celu dostarczenia odbiorcom wody o odpowiednich parametrach.

Nazwa inwestycji:

Sieć wodociągowa z przebudową przyłączy wodociągowych, Rąbień AB – Krzywiec, Gmina Aleksandrów Łódzki

Nr Umowy pożyczki 1U06032/05089
Całkowita wartość projektu 119 192, 00 PLN
Wartość pożyczki 38 088, 00 PLN
Okres realizacji projektu wrzesień 2005 listopad 2006

Opis Projektu

Celem zadania było zwodociągowanie terenu pomiędzy istniejącym wodociągiem w miejscowości Rąbień AB a wodociągiem w Krzywcu. Podłączenie do wodociągu miejskiego, sieci wodociągowej w miejscowości Krzywiec spowodowało uniezależnieniem się od obcego dostawcy i pozwoliło lepiej monitorować straty wody.

Nazwa inwestycji:
Modernizacja ujęcia wody w Prawęcicach

Nr Umowy pożyczki 89/GW/P/2005
Całkowita wartość projektu 138 00, 00 PLN
Wartość pożyczki 110 400, 00 PLN
Wartość umorzenia 38 088, 00 PLN
Okres realizacji projektu grudzień 2005