801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Projekty dofinansowane z WFOŚiGW

Logo Zadania zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Strona funduszu: www.zainwestujwekologie.pl
Nazwa inwestycji: „Modernizacja procesu zagęszczania na Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki”.
 
Nr Umowy pożyczki571/ZI/P/2023 z dnia 26.10.2023 r.
Całkowita wartość projektu505 992,00 PLN
Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi497 000,00 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu31.01.2024 r.

Opis Projektu

Inwestycja dotyczy zakupu oraz rozruchu nowego zagęszczacza talerzowego z zestawem pomp i urządzeń oraz wyposażeniem niezbędnym do zagęszczania osadów nadmiernych. Zagęszczacz talerzowy zastąpi wirówkę, na której obecnie zagęszczany jest osad nadmierny. Inwestycja przewiduje także wykonania prac instalacyjnych w budynku stacji zagęszczania i odwadniania osadu w celu rozbudowy instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej do nowego zagęszczacza.Modernizacja procesu zagęszczania ma za zadanie:
 • usprawnić proces zagęszczania
 • ograniczyć energochłonność procesu zagęszczania
 • zabezpieczyć przed ewentualnymi przerwami w przebiegu procesu zagęszczania i odwadniania
 • zmniejszyć ilość awarii oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia
 • ograniczyć emisję hałasu i uciążliwość zapachową

Efekt ekologiczny zadania:

Efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji gazów i pyłów do środowiska wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Zakup przede wszystkim istotnie wpłynie na ryzyka ograniczające niekorzystny wpływ na środowisko wynikający z potencjalnych krytycznych awarii którejś z wirówek.
Nazwa inwestycji: „Modernizacja instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu w oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj”.
 
Nr Umowy pożyczkiU20025/17060
Całkowita wartość projektu75.000,00 PLN
Wartość umorzenia pożyczki61.544,14 PLN
Okres realizacji projektusierpień – listopad 2020 r.

Opis Projektu

Zakres prac obejmuje modernizację instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu w oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj poprzez montaż komory zasuw oraz wymianę istniejących zasuw na nowe. Modernizacji podlegać będzie fragment instalacji recyrkulacji osadu przed rozdziałem go na komorę zbiorczo – rozdzielczą i/lub selektor. W istniejącym ciągu technologicznym Oczyszczalni Ścieków pomiędzy komorą zbiorczo – rozdzielczą, a reaktorem biologicznym na istniejącej recyrkulacji zewnętrznej osadu projektuje się montaż z gotowych prefabrykatów komory zasuw o łącznej powierzchni zabudowy 6,53m 2. W komorze zlokalizowana będzie istniejąca armatura odcinająca przepływ osadów. Armatura zostanie zmodernizowana poprzez wymianę zasuw. Otwór komory w płycie głównej zostanie przykryty płytą. Komora posiadać będzie izolację przeciwwilgociową oraz termiczną. Komora zasuw będzie pełniła funkcje eksploatacyjne i izolacyjne dla zasuw i napędów elektrycznych zamontowanych na rurociągach tłoczonych osadów. Ponadto na istniejącej instalacji recyrkulacji zewnętrznej osadu zostaną wymienione zasuwy klinowe miękkouszczelnione kołnierzowe na zasuwy nożowe międzykołnierzowe.

Efekt ekologiczny zadania:

Umożliwienie oczyszczenia ścieków do parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym i odprowadzenie ich do odbiornika – Rzeka Bzura – w ilości  3 285 000,0 m 3/rok oraz zwiększenie redukcji ładunku azotu ogólnego w skali roku (rok do roku) o 0,5%.

Nazwa inwestycji: „Modernizacja studni głębinowej A4 w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich” oraz zakup minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą transportową”.
Nr Umowy pożyczkiU16013/13216
Całkowita wartość projektu528.119,00  PLN
Wartość umorzenia pożyczki463.239,22 PLN
Okres realizacji projektumarzec 2017 – maj 2018 r.

Opis Projektu

Zakres robót związanych z modernizacją studni A-4 obejmuje:
 • Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię oraz ściany oporowej i schodów skarpowych,
 • Montaż nowych: głowicy studziennej, pompy głębinowej, rurociągu tłocznego na odcinku od pompy do wyjścia z obudowy studni, przepływomierza, aparatury zaporowo-zwrotnej oraz pomiarowej, pompy zanurzeniowej wraz z instalacją odwodnienia obudowy studni,
 • Rozbiórka istniejącej rozdzielni sterującej,
 • Montaż nowej rozdzielni sterującej, wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA, w budynku kontenerowym wykonanym w konstrukcji stalowej
 • Połączenie i uruchomienie nowej rozdzielni sterującej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno-pomiarowym,
 • Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym N/N w energię elektryczną z podstacji energetycznej znajdującej się na terenie SUW oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW,
 • Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego ze stacji transformatorowej,
 • Montaż oświetlenia ujęcia i przyłączenie go do nowej rozdzielni sterującej,
 • Przeniesienia alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałych (po wymianie) i jego uruchomienie,
 • Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego PEHD Dz 280 mm na terenie ujęcia od wyjścia z obudowy studni A-4, do budynku SUW wraz z połączeniem z istniejącym rurociągiem tłocznym na stacji.
 • Wykonanie obejścia ciągu technologicznego Dz 250 mm ze stali ASI 304  na stacji SUW od miejsca wejścia wody surowej do budynku, do miejsca wyjścia wody uzdatnionej z budynku na miasto.
Inwestycja, w zakres, której wchodzi również modernizacja studni A-4, ma na celu poprawę jakości wody podawanej odbiorcom oraz pokrycie perspektywicznych potrzeb miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz implementację powstałego systemu z istniejącym systemem wodociągu grupowego.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp.Rodzaj efektu ekologicznegoJednostkaPlanowana wielkość
1.Umożliwienie ciągłości w dostawie wody o odpowiednich parametrach jakościowychm 3/rok2.873.986,0 m 3/rok (dla stacji uzdatniania) (226,5 m 3/h dla studni a-4)

Nazwa inwestycji: Budowa systemu monitoringu uzdatniania i dezynfekcji wody podchlorynem sodu na SUW w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdowie, Sobieniu oraz Prawęcicach.
Nr Umowy pożyczki60/GW/P/2017
Całkowita wartość projektu169 000,00 PLN
Wartość pożyczki160 550,00 PLN
Okres realizacji projektuluty – maj 2017 r.

Opis Projektu

Budowa systemu monitoringu uzdatniania i dezynfekcji wody podchlorynem sodu na stacjach uzdatniania wody w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdowie, Sobieniu oraz Prawęcicach polega na wykonaniu systemu dozowania podchlorynu sodu do uzdatniania i dezynfekcji, wykonaniu systemu pomiaru zawartości chloru wolnego w wodzie, montażu na rurociągach wody przyłączy procesowych do montażu armatury oraz wykonaniu systemu zdalnego  monitoringu dozowania podchlorynu sodu  i pomiaru zawartości chloru wolnego w wodzie.

Efekt ekologiczny zadania:

Umożliwienie monitoringu uzdatniania i dezynfekcji wody na SUW w Aleksandrowie Łódzkim, Bełdowie, Sobieniu oraz Prawęcicach w Łącznej ilości 1 860 488 m 3/rok.

Nazwa inwestycji: Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Ujęcia Wody w Prawęcicach, gm. Aleksandrów Łódzki.
Nr Umowy pożyczki640/ZI/P/2015
Całkowita wartość projektu39.683,00 PLN
Wartość pożyczki37.698,00 PLN
Okres realizacji projektuwrzesień – listopad 2015 r.

Opis Projektu

Montaż agregatu prądotwórczego na stacji wodociągowej we wsi Prawęcice, gm. Aleksandrów Łódzki w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody na cele bytowo-gospodarcze i ppoż. również podczas przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

Efekt ekologiczny zadania:

Realizacja zadania wpłynie na zapewnienie odbiorcom wody w Prawęcicach ciągłości dostaw zarówno w okresie zimowym oraz letnim. Stały dostęp do wody na cele ppoż. zapewni możliwość ochrony przeciwpożarowej terenów zielonych, pól uprawnych, gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej. Wyeliminowanie przerw w dostawie wody oraz umożliwienie jej ciągłego przepływu przez sieć wodociągową spowoduje znaczne zmniejszenie wytrącania się osadów nagromadzonych w wodociągu, proces ten ma miejsce podczas przestoju przepływu wody w sieci wodociągowej. Pozwoli to na ograniczenie płukania sieci, które konieczne jest po każdej przerwie w dostawie wody, co pozwoli na oszczędności w wydobyciu wody z ujęć podziemnych.

Nazwa inwestycji: Poprawa wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotła WR-5 oraz WR-10 Ciepłowni PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim przez wymianę instalacji odpylania spalin.
Nr Umowy pożyczki38/OA/P/2015
Całkowita wartość projektu985.000,00 PLN
Wartość pożyczki934.000,00 PLN
Okres realizacji projektusierpień 2014 r. – grudzień 2015 r.

Opis Projektu

Modernizacja instalacji odpylania spalin dotyczy kotłów WR-5 i WR-10. Przebudowa polega na zdemontowaniu starych wyeksploatowanych urządzeń instalacji odpylania i zastąpienie ich nowymi wysokosprawnymi urządzeniami odpylającymi. Instalacje po przebudowie spełnią wymagania odnośnie emisji pyłów obowiązujące dla kotłów opalanych węglem kamiennym (poniżej 100 mg/Nm3 pyłu w gazach odlotowych o zawartości 6% tlenu). Kocioł WR-5 i WR-10 będą posiadać indywidualne instalacje odpylania spalin wyposażone w wentylator ciągu spalin, odpylacz przelotowy, baterii e cyklonów typ CEF, z modułem doczyszczającym w postaci filtra workowego oraz wentylatora wspomagającego.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp.Rodzaj efektu ekologicznegoJednostkaPlanowana wielkość
1.Redukcja pyłukg/rok2.869,410

Nazwa inwestycji: Modernizacja studni głębinowej A3 w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich.
Nr Umowy pożyczkiU15007/12025
Całkowita wartość projektu370.613,55 PLN
Wartość umorzenia pożyczki292.600,00 PLN
Okres realizacji projektumarzec – wrzesień 2015 r.

Opis Projektu

Zakres robót związanych z modernizacją studni A-3 obejmuje:
 • Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię oraz ściany oporowej i schodów skarpowych,
 • Rozbiórka istniejącej rozdzielni sterującej,
 • Montaż nowej rozdzielni sterującej, wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA, w budynku kontenerowym wykonanym w konstrukcji stalowej
 • Połączenie i uruchomienie nowej rozdzielni sterującej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno-pomiarowym,
 • Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym w energię elektryczną ze stacji transformatorowej oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW,
 • Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego ze stacji transformatorowej,
 • Montaż oświetlenia ujęcia i przyłączenie go do nowej rozdzielni sterującej,
 • Przeniesienia alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałych (po wymianie) i jego uruchomienie,
 • Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego PEHD Dz 280 mm na terenie ujęcia od wyjścia z obudowy studni do węzła W-3 wraz z połączeniem z istniejącym rurociągiem tłocznym.
Inwestycja, w zakres której wchodzi również modernizacja studni A-3, ma na celu poprawę jakości wody podawanej odbiorcom oraz pokrycie perspektywistycznych potrzeb miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz implementację powstałego systemu z istniejącym systemem wodociągu grupowego.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp.Rodzaj efektu ekologicznegoJednostkaPlanowana wielkość
1.umożliwienie ciągłości w dostawie wody o odpowiednich parametrach jakościowychm3/rok1 887 171,00 (217,80 m3/h dla studni A-3)

Nazwa inwestycji: Modernizacja studni głębinowej A2 w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich.
Nr Umowy pożyczkiU15008/13211
Całkowita wartość projektu312.186,11 PLN
Wartość umorzenia pożyczki87.677,00 PLN
Okres realizacji projektumarzec – wrzesień 2015 r.

Opis Projektu

Zakres robót związanych z modernizacją studni A-2 obejmuje:
 • Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię oraz ściany oporowej i schodów skarpowych,
 • Montaż nowych: głowicy studziennej, pompy głębinowej, rurociągu tłocznego na odcinku od pompy do wyjścia z obudowy studni, przepływomierza, aparatury zaporowo-zwrotnej oraz pomiarowej, pompy zanurzeniowej wraz z instalacją odwodnienia obudowy studni,
 • Rozbiórka istniejącej rozdzielni sterującej,
 • Montaż nowej rozdzielni sterującej wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA, w budynku kontenerowym wykonanym w konstrukcji stalowej
 • Połączenie i uruchomienie nowej rozdzielni sterującej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno-pomiarowym,
 • Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym w energię elektryczną ze stacji transformatorowej oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW,
 • Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego ze stacji transformatorowej,
 • Montaż oświetlenia ujęcia i przyłączenie go do nowej rozdzielni sterującej,
 • Przeniesienia alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałych (po wymianie) i jego uruchomienie,
 • Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego na odcinku od wyjścia z obudowy studni do węzła W-41z rur PEHD Dz 225 mm wraz z montażem węzła zasuw Z12, Z13 i Z14 oraz włączeniem do istniejącego rurociągu tłocznego.
Inwestycja, w zakres, której wchodzi również modernizacja studni A-2, ma na celu poprawę jakości wody podawanej odbiorcom oraz pokrycie perspektywistycznych potrzeb miasta Aleksandrów Łódzki w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz implementację powstałego systemu z istniejącym systemem wodociągu grupowego.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp.Rodzaj efektu ekologicznegoJednostkaPlanowana wielkość
1.umożliwienie ciągłości w dostawie wody o odpowiednich parametrach jakościowychm3/rok1 887 171,00 (127,00 m3/h dla studni A-2)

Nazwa inwestycji: Dostawa ładowarki, ciągnika rolniczego i rozrzutnika do nawożenia organicznego dla oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki.
Nr Umowy pożyczki676/ZI/P/2014
Całkowita wartość projektu580.000,00 PLN
Wartość pożyczki551.000,00 PLN
Okres realizacji projektulipiec-październik 2014 r.

Opis Projektu

Projekt polegał na zakupie urządzeń do transportu, ładowania, pryzmowania i rozprowadzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Zakup ciągnika rolniczego wraz z rozrzutnikiem do nawożenia organicznego zapewni szybkie i równomierne rozprowadzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na powierzchni stosowanych gruntów. W celu odpowiedniego przygotowania osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania konieczny jest również zakup ładowarki, która umożliwi ich pryzmowanie oraz załadowanie na rozrzutnik. Pryzmowanie umożliwi przewietrzanie osadów przy pomocy aeratora, a przez to głębszą ich stabilizację i dalsze przesuszenie oraz większe uśrednienie całej partii osadów. Zrealizowanie tego zadania zapewni oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj postępowanie z wytwarzanymi odpadami o kodzie odpadu 19 08 05 zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Efekt ekologiczny zadania: Realizacja zadania wpłynie na poprawę sposobu zagospodarowywania osadu komunalnego – odpadu o kodzie 19 08 05 poprzez wywóz osadu na działki rolne przez Beneficjenta. Stosowanie osadów w rolnictwie wzbogaca nawożone gleby w wapń azot, fosfor, potas i materię organiczną, które ulegając powolnej mineralizacji uwalniają stopniowo składniki pokarmowe dla roślin oraz poprawia strukturę gleby.

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku agregatorni wraz z wymianą agregatu prądotwórczego
Nr Umowy pożyczki677/OA/P/2014
Całkowita wartość projektu146.809,49 PLN
Wartość pożyczki139.469,00 PLN
Okres realizacji projektulipiec-październik 2014 r.

Opis Projektu

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku agregatorni oraz wymiana agregatu prądotwórczego Termomodernizacja budynku agregatorni obejmowała następujący zakres prac:
 • ocieplenie stropodachu styropianem o grubości 20 cm, podwójnie foliowanym papą podkładową;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 13 cm;
 • wymiana stolarki okiennej na okna z PCV (14 okien);
Inwestycja obejęła również wymianę agregatu na nowy, w dźwiękoszczelnej obudowie, zużywający porównywalną ilość paliwa przy dwukrotnie zwiększonej mocy znamionowej. Urządzenie posiada moc maksymalną 308kW/385kVA, natomiast moc znamionową równą 280kW/350 kVA. Dodatkowo wyposażony został w zbiornik paliwa zapewniający minimum 10 h pracy bez tankowania przy obciążeniu znamionowym. Dopuszczalny poziom hałasu wytwarzany przez nowy agregat to wartości ≤97 dB w całym okresie gwarancji. Agregat umieszczony został w budynku agregatorni.

Efekt ekologiczny zadania:

Lp.Rodzaj efektu ekologicznegoJednostkaPlanowana wielkość
1.Redukcja pyłukg/rok58,300
1.Redukcja SO2kg/rok487,500
1.Redukcja NOxkg/rok164,200
1.Redukcja COkg/rok19,700
1.Redukcja CO2kg/rok54.868,000

Nazwa inwestycji: Modyfikacja technologii stacji uzdatniania Wody w Bełdowie
Nr Umowy pożyczki211/GW/P/2013
Całkowita wartość projektu186.853,86 PLN
Wartość pożyczki175.353,86 PLN
Okres realizacji projektumaj – wrzesień 2013 r.

Opis Projektu

Modyfikacja technologii uzdatniania wody w stacji uzdatniania wody Bełdów zapewni przede wszystkim odpowiednią jakość i ilość uzdatnianej wody obecnych i przyszłych mieszkańców Bełdowa, Bełdowa Poduchownego, Bełdówka, Zgniłego Błota, Ciężkowa, Jastrzębca, Krzywej Wsi i Kolanówki. Wydajność studni głębinowych, z których pobierana jest woda jak również pozwolenie wodnoprawne pozwalają na wydobycie odpowiedniej ilości wody na zaspokojenie potrzeb odbiorców. Jednak istniejąca technologia nie pozwala na uzyskanie parametrów jakości wody uzdatnionej dla całego strumienia pozyskanej wody. Z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na wodę z omawianego ujęcia konieczne jest zmodernizowanie stacji uzdatniana wody aby uzdatnić odpowiednią ilość wody. Realizacja przedmiotowego zadania zapewni odbiorcom wody z SUW Bełdów większą pewność dostaw zarówno zimą jak i latem. Zastosowanie nowych technologii oraz nowych materiałów zapewni większą niezawodność pracy układu oraz obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i przerwy w produkcji i przesyle. W wypadku wystąpienia przestoju niezbędnego na konserwacje i remonty bieżące jego czas będzie zminimalizowany. W wyniku realizacji zadania zostanie zamontowany agregat prądotwórczy zapewniający ciągłość pracy SUW w sytuacji braku zasilania z sieci energetycznej.

Nazwa inwestycji: Poprawa wskaźników ekonomicznych oraz ekologicznych eksploatacji Ciepłowni PGKiM Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim przez wymianę kotła WR-2,5M na kocioł WR-4 wykonany w technologii ścian szczelnych.
Nr Umowy pożyczki216/OA/P/2013
Całkowita wartość projektu1.374.500,00 PLN
Wartość pożyczki1.305.775,00 PLN
Okres realizacji projektumaj – październik 2013 r.

Opis Projektu

Z energii dostarczanej z Ciepłowni w formie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej szacuje się, iż korzysta około 50% (tj. 10 342) mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego i Łodzi. W wyniku realizacji zadania osoby fizyczne oraz instytucje korzystające z ciepła z Ciepłowni będą posiadały większą pewność dostaw osiągniętą poprzez obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i przerwy w produkcji i przesyle. W wypadku wystąpienia przestoju niezbędnego na konserwacje i remonty bieżące jego czas będzie zminimalizowany. U wszystkich mieszkańców regionu nastąpi widoczna poprawa zdrowotności wynikająca z lepszej jakości powietrza otrzymanej poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, oraz zmniejszeniem ryzyka wystąpienia awarii urządzeń grożących zanieczyszczeniem środowiska. W 2016 r. w momencie wejścia w życie nowych rozporządzeń dojdzie do znacznego przekroczenia nowych dopuszczalnych norm w zakresie emisji do atmosfery szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń, a w konsekwencji ciepłownia zostanie obciążona obowiązkowymi dodatkowymi opłatami z tytułu zanieczyszczenia środowiska. Uniknięcie prawdopodobnych kar za przekroczenie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń po 2016, jak również ograniczenie strat produkcji i przesyłu ciepła, obniżenie kosztów zmiennych produkcji ciepła poprzez zużycia węgla i energii elektrycznej, poprawi rentowność ciepłowni. Polepszenie wyników finansowych Ciepłowni może spowodować zahamowaniem systematycznego wzrostu cen energii cieplnej dla odbiorców końcowych.

Nazwa inwestycji: Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej pracującego w systemie ssąco-płuczącym
Nr Umowy pożyczki25/ZI/P/2012
Całkowita wartość projektu616 000,00 PLN
Wartość pożyczki585 200,00 PLN
Okres realizacji projektukwiecień – wrzesień 2012 r.

Opis Projektu

Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej zapewni regularne czyszczenie kanałów sanitarnych i przepompowni ścieków znajdujących się na terenie gminy Aleksandrów Łódzki i obsługiwanych przez „PGKiM” Sp. z o.o. Nowy samochód będzie wykorzystywany przez cały rok. Dzięki nadbudowie przystosowanej do pracy przy ujemnych temperaturach z systemem usuwania resztek wody z układu wodnego, oczyszczanie kanalizacji i przepompowni będzie również możliwe zimą. Po zakupie nowego w pełni sprawnego samochodu planuje się nie tylko czyszczenie przepompowni, ale również kanalizacji w trybie ciągłym według ustalonego harmonogramu. Przewiduje się, iż poszczególne odcinki kanalizacji po zakupie nowego samochodu będą czyszczone około raz na dwa lata. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na większą ochronę wód podziemnych i środowiska naturalnego poprzez mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej i przepompowni oraz znacznie wydłuży termin użytkowania sieci kanalizacji i przepompowni bez napraw.

Nazwa inwestycji: Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i ulicy Dmowskiego w Aleksandrowie Łódzkim
Nr Umowy pożyczki45/OW/P/2011
Całkowita wartość projektu74 750,00 PLN
Wartość pożyczki63 000,00 PLN
Okres realizacji projektuwrzesień – listopad 2011 r.

Opis Projektu

Przedmiotem projektu była renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Polnej i ul. Dmowskiego w Aleksandrowie Łódzkim Inwestycja obejmowała następujący zakres prac:
 • frezowanie miejscowe osadów w kanale w ul. Dmowskiego
 • czyszczenie rurociągu kanalizacji sanitarnej
 • inspekcja telewizyjna przedwykonawcza
 • bezwykopowe uszczelnienie kanału sanitarnego długim rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami poliestrowymi o grubości nominalnej 9 wraz z pracami towarzyszącymi, czyli otworzeniem przykanalików, pomiarami, obróbką rękawa w studniach.
 • inspekcja telewizyjna powykonawcza
W efekcie renowacji wykonanej przy pomocy rękawa nasączonego żywica termoutwardzalna otrzymano w pełni wytrzymałą mechanicznie, szczelna i odporną na ścieranie rurę wewnątrz przewodu. Renowacja sieci kanalizacyjnej pozwoliła na ochronę wód podziemnych i środowiska naturalnego. Zwiększyła również bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wyeliminowanie możliwości zapadnięcia się terenu.