801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

Kanalizacja sanitarna, a wody deszczowe i gruntowe.

Rozwój budownictwa indywidualnego w naszej Gminie powoduje, że coraz częściej spotykamy się z nadmierną ilością zbędnych wód odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna służy do odprowadzania ścieków bytowych  i przemysłowych, a wielkość przepompowni ścieków wybudowanych na sieci została dobrana proporcjonalnie do ilości zużywanej przez mieszkańców wody. W okresach deszczowych obserwujemy przepełnianie się całego systemu, co świadczy o wprowadzaniu do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i drenażowych, a pompy które zwykle pracują średnio 8 godzin dziennie pracują wówczas 20 godzin dziennie.

Wydział Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął przegląd kanalizacji pod kątem nielegalnych włączeń wód do kanalizacji i okazało się, że niektóre posesje na ulicach Kruczej, Al. Pod Dębami i Długiej wpuszczają swoje wody do kanalizacji. Prosimy mieszkańców włączonych posesji o zaprzestanie odprowadzania wód deszczowych i drenażowych, ponieważ wody te zalewają niżej położonych sąsiadów, a Spółce znacząco utrudniają eksploatację przepompowni, powodując dodatkowe koszty.

Wody deszczowej nie powinniśmy traktować jako ścieku, którego należy pozbyć się za wszelka cenę, lecz zadbać, aby poprzez drenaże rozsączające pozostawić ją na naszej działce. Pozostawione wody zasilają nasze krzewy ogrodowe w czasie suszy oraz stopniowo przenikają do głębszych warstw wodonośnych, skąd czerpiemy wodę do picia. To jest cykl zamknięty i przerwanie go w przyszłości spowoduje problemy z zaopatrzeniem w wodę naszego regionu. W Polsce zasoby wody pitnej przypadające na mieszkańca szacowane są na takim samym poziomie jak w Egipcie, więcej ma Hiszpania, a Węgry 10 razy tyle co w Polsce. Każdego roku z naszych miast spływają do Bałtyku i przepadają bezpowrotnie ogromna ilość wody.

Co zatem zrobić z wodą deszczową ?

Zgodnie z przepisami wolno ją zagospodarować:

– odprowadzając do kanalizacji deszczowej

– odprowadzając do rowu melioracyjnego

Natomiast, jeśli  nie ma takich odbiorników, to należy :

– rozprowadzić po powierzchni działki

– odprowadzić do studni chłonnej

– magazynować (np. w nieużywanym szambie) i wykorzystać do podlewania działki

A co jeśli chodzi o wody gruntowe?

–  jeżeli dom stoi w gruncie spoistym i nieprzepuszczalnym oraz nie ma w pobliżu żadnego odbiornika, to wykonanie drenażu jest niecelowe, a zaizolowane fundamenty należy obsypać nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym.

–  jeżeli dom stoi w gruncie piaszczystym czy mieszanym, układamy drenaż wokół fundamentów i obsypujemy go żwirem i piaskiem. Natomiast wody zbierane przez drenaż należy rozsączyć w ogrodzie, zachowując minimalną odległość 20 m od budynku. Rury drenarskie zakopujemy w ziemi poniżej studni zbiorczej systemu drenarskiego.

Stałe elementy oraz pampersy i „mokre” chusteczki wrzucane do kanalizacji sanitarnej powodują awarie i uszkodzenia pomp.

 


Studnia kanalizacji sanitarnej z podłączonymi do niej wodami gruntowymi.

2017-04-10