801 523 501

„PGKiM” Sp. z o. o. | ul. 1 Maja 28/30 | 95-070 Aleksandrów Łódzki

Kontrast

Czcionka

„PGKiM” sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim poszukuje pracownika na stanowisko Mistrz ds. wod.kan.

Zakres obowiązków   

 • organizowanie prac budowlano-remontowych i konserwacyjnych na sieci i urządzeniach wod-kan,
 • nadzór nad brygadą remontową sieci wod-kan,
 • nadzór na prawidłowym wykonywaniem prac i przestrzeganiem przepisów BHP przez podległych pracowników,
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją sieci wod-kan,
 • bieżące zaopatrywanie w materiały niezbędne do prawidłowego świadczenia usług wod-kan,
 • wykonywanie przeglądów, napraw posiadanego sprzętu i pojazdów,
 • ewidencja czasu pracy podległych pracowników,
 • prowadzenie kart drogowych pojazdów,
 • dokonywanie odbioru robót, weryfikacja dokumentacji j przyłączy wod-kan. rozbudowy oraz budowy nowych obiektów wodnych i kanalizacyjnych,
 • nadzór i kontrola w zakresie prawidłowego i terminowego załatwiania spraw – korespondencji wniosków, sprawozdań, itp.
 • utrzymanie w należytym stanie dokumentacji technicznej, organizacyjnej pracy,
 • praca wiąże się z koniecznością przebywania w terenie i odpowiedzialnością za prace prowadzone na sieci wod-kan,
 • dokonywanie odbioru robót, uzgadnianie dokumentacji technicznej przyłączy wod-kan, rozbudowy oraz budowy nowych obiektów, urządzeń związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • umiejętność czytania map i projektów,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność i zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Mile widziane

 • Prawo jazdy kat. C.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan,
 • Doświadczenie w nadzorze budowy lub przebudowy sieci wod-kan.

 Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i umiejętności,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • szkolenia zawodowe,
 • świadczenia z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  na adres spółki: „PGKiM” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub adres mailowy rekrutacja@pgkimal.pl do dnia 31.08.2023 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 28/30. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym, przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974. r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych , z którym można się skontaktować przez e-mail iod@pgkimal.pl, tel. 42 652-35-01 wew. 71, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1.  W celu przeprowadzenia rekrutacji w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) oraz do przyszłych, innych rekrutacji prowadzonych przez „PGKiM” Sp. z o.o. , jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę w treści aplikacji.
 2.  W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu „PGKiM” Sp z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „PGKiM” (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

Pani/Pana dane będą przekazywane:

 1.  Organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 2.  Operatorom pocztowym i kurierom,
 3.  Dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do  wykonywania umowy,
 4.  Firmom wykonującym usługi dla „PGKiM” Sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia rekrutacji  lub przez rok od daty  złożenia aplikacji jeśli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę wykorzystania danych do innych rekrutacji.  Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM” Sp. z o.o.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie to narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą udostępniane do krajów poza obszarem EOG.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez „PGKiM” Sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „PGKiM” Sp. z o.o. jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

2023-08-02