Warunki wpisania dłużnika

Dane dłużnika można przekazać do Rejestru Dłużników BIG 30 dni po wysłaniu do niego listem poleconym wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze dokonania wpisu do Rejestru Dłużników BIG. Przedsiębiorca może przekazać informację o zadłużeniu, wynikającą z określonego stosunku prawnego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem (np. umowa, faktura) lub stwierdzoną tytułem wykonawczym.

Warunki przekazywania Informacji Gospodarczych wynikających z określonego stosunku prawnego (najczęściej z umowy):

Jeżeli dłużnik jest konsumentem: zaległość musi być na kwotę minimum 200 zł., a od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni.

Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą: zaległość musi być na kwotę minimum 500 zł., a od terminu zapłaty minęło przynajmniej 30 dni.

Warunki przekazywania Informacji Gospodarczych potwierdzonych tytułem wykonawczym: Kwota i okres zaległości są bez znaczenia, zarówno w przypadku przedsiębiorców, jak i konsumentów.